Wat is  kansspelbelasting?

Kansspelbelasting is een belasting die organisatoren en winnaar van kansspelen moeten betalen over het  “voordeel” dat zij behalen met een kansspel.

Er zijn 2 soorten kansspelen:

 • Spelen waarbij de prijswinnaar wordt bepaald door toeval
  De deelnemers hebben in zo’n spel geen doorslaggevende invloed op de uitkomst. Wie geluk heeft, wint. Voorbeelden van deze kansspelen zijn loterijen, bingo, weddenschappen en pokeren. Uitgezonderd zijn levensverzekeringen en premieleningen.
 • Prijsvragen
  Bijvoorbeeld het oplossen van een puzzel of kennisquizzen. Er is geen prijsvraag als de deelnemer een wetenschappelijke of kunstzinnige prestatie levert. Dat geldt ook als de prijswinnaar een prestatie levert waarbij de inzending het algemeen maatschappelijk belang dient, bijvoorbeeld een plan voor verbetering van het milieu.

Wat is geen kansspel voor de belastingdienst?
Als een kleine groep mensen samen een kansspel speelt, is er geen sprake van een kansspel voor de kansspelbelasting. Anderen mogen dan niet meespelen. Hierbij moet u denken aan een gezin of een kleine vriendengroep.

Wat zijn binnenlandse kansspelen?
Kansspelen zijn binnenlands wanneer het kansspel wordt georganiseerd door natuurlijke personen of lichamen die in op de BES eilanden gevestigd  zijn. Onder lichamen wordt verstaan verenigingen en andere rechtspersonen, maat- en vennootschappen en doelvermogens.

Wat zijn buitenlandse kansspelen?
Kansspelen zijn buitenlands wanneer het kansspel niet op de BES eilanden  wordt georganiseerd, of door een niet op de BES eilanden  gevestigd lichaam.

Belastingplicht

De kansspelbelasting kan door de organisator of de prijswinnaar moeten worden betaald. Dit is afhankelijk van het soort kansspel.

Organisatoren
Organiseert u kansspelen, dan moet u kansspelbelasting betalen als u:

 • de organisator van binnenlandse casinospelen bent
 • de organisator van loterijen bent

Organisatoren van binnenlandse casinospelen
Als u in op de BES eilanden  bent gevestigd, dan moet u kansspelbelasting betalen over uw opbrengsten van de casinospelen. Casinospelen zijn tafelspelen en automaten (slotmachines of eenarmige bandieten). Prijswinnaars van casinospelen hoeven geen kansspelbelasting te betalen.

Organisator van loterijen
Als u op de BES eilanden  bent gevestigd, dan moet u kansspelbelasting betalen over de prijzen die u uitkeert op grond van een loterij.

Waarover betaalt u als organisator belasting?
In het geval van casinospelen betaalt u kansspelbelasting over het verschil tussen de inzetten en de prijzen.  Dit kan ertoe leiden dat er een in bepaalde periode meer aan prijzengeld wordt uitgekeerd dan ingelegd. In dat geval is in die periode geen belasting verschuldigd en kunt u het verlies verrekenen met positieve resultaten in de komende periode(n).

In het geval van de vergunninghouder op grond van de Loterijwet BES wordt de belasting over de prijs geheven.

Prijswinnaars
Wint u een prijs in een kansspel dan moet u, en niet de organisator, de kansspelbelasting betalen. U moet dan  kansspelbelasting betalen als u:

 • prijswinnaar bent van binnenlandse kansspelen die geen casinospelen zijn en niet vallen onder de Loterijwet BES (bijvoorbeeld Fundashon Wega di Number Boneiru)
 • prijswinnaar bent van buitenlandse (internet)kansspelen

U kunt denken aan de volgende prijzen:

 • Prijzen uit buitenlandse loterijen, bijvoorbeeld:
  • Landsloterij (biyechi)
  • Staatsloterij
  • Wega di number Aruba, Curaçao en/of Sint Maarten
  • Online prijzen
  • Binnenlandse internetkansspelen
 • Andere campagnes en prijsvragen, bijvoorbeeld:
  • Lotingen en campagnes waarbij bijvoorbeeld auto’s, telefoons, contant geld en vakanties kunnen worden gewonnen
  • Weddenschappen

Organisator betaalt kansspelbelasting
De prijswinnaar is de belastingplichtige, maar de organisator van het kansspel houdt de kansspelbelasting in op de bruto prijs en betaalt deze belasting aande Belastingdienst/CN.
De prijs keert hij netto uit aan de prijswinnaar. De organisator mag de kansspelbelasting ook voor eigen rekening nemen. Dit gebeurt vaak als de prijs niet uit een geldbedrag bestaat, bijvoorbeeld een auto of een reis. De kansspelbelasting die de prijswinnaar ook nu niet zelf betaalt, vormt dan een onderdeel van de prijs.

Prijswinnaars bij buitenlandse (internet)kansspelen
Als u op de BES eilanden  een prijs wint bij een buitenlands kansspel dat u via internet speelt in het buitenland, bijvoorbeeld online of in een casino in bijvoorbeeld Las Vegas, dan moet u op de BES eilanden  kansspelbelasting betalen over die prijs. Als u in het buitenland al een soort kansspelbelasting betaalt over de gewonnen prijs, dan hoeft u op de BES eilanden  niet nog eens kansspelbelasting te betalen. U krijgt dan voorkoming van dubbele belasting.

Wanneer aangifte doen?

Organisatoren
In het geval van vergunninghouders die casinospelen organiseren op grond van de Wet Hazardspelen I of II, moet de aangifte binnen 15 dagen na afloop van een kalendermaand ingediend zijn.

In geval van vergunninghouders die loterijen organiseren op grond van de Loterijwet BES moet de aangifte binnen 15 dagen na de dag waarop de prijs ter beschikking is gesteld ingediend zijn.

Prijswinnaars
U moet aangifte doen binnen 15 dagen nadat u de prijs heeft ontvangen.
Prijzen zijn alle goederen die waarde in het economisch verkeer hebben en die prijswinnaars van een kansspel ontvangen. Dat kan geld zijn (alle valuta) maar ook andere zaken dan geld, zoals een auto, een bankstel, reizen en dergelijke.

Als u een reis of spullen wint,  is het moeilijk te bepalen over welk bedrag  belasting moet worden betaald. De wet bepaalt dat de waarde in het economisch verkeer doorslaggevend is. Als  u bijvoorbeeld een reis wint, moet er gekeken worden wat de waarde van die reis is in het economisch verkeer. Ofwel: wat kost die reis bij het reisbureau?

Vrijstelling
U hoeft geen kansspelbelasting te betalen als:

 • de waarde van de gewonnen prijs niet meer is dan USD 600;
 • de inleg per kansspel groter of gelijk is aan de gewonnen prijs;
 • eventuele kosten die u maakt om mee te doen, tellen niet mee als inleg;
 • u bij het winnen van een prijs bij een buitenlands kansspel al een soortgelijke belasting in het buitenland hebt betaald over die prijs. In dit geval moet u nog wel aangifte doen, u verzoekt dan om voorkoming dubbele belasting.

Tarief
Het tarief voor de kansspelbelasting is 10%. Voorbeeld, u wint een auto van USD 20.000, de verschuldigde belasting hierover is USD 20.000 x 10% = USD 2.000.

Aanslag

Indien u geen aangifte doet en de verschuldigde belasting niet afdraagt kan een naheffingsaanslag met boete worden opgelegd.

Betalen

U betaalt de kansspelbelasting op het moment dat u de aangifte doet.

Organisatoren
De organisator moet de belasting  binnen 15 dagen na afloop van de kalendermaand afdragen in het geval van binnenlandse casinospelen. In het geval van binnenlandse loterijen, moet de belasting op de dag dat de prijs ter beschikking wordt gesteld, worden ingehouden door de organisator en binnen 15 dagen na de dag waarop de prijs ter beschikking is gesteld worden afgedragen.

Prijswinnaars
Een prijswinnaar moet de verschuldigde belasting betalen binnen 15 dagen nadathij  de binnenlandse of buitenlandse prijs heeft ontvangen. Het gaat hierbij om prijzen zoals genoemd onder het kopje “prijswinnaar”. 

Betalen per bank
Zowel de organisator als de prijswinnaar moet de betaling via de bank verrichten. Hierbij  is het vermelden van het betalingskenmerk van groot belang. Het betalingskenmerk is:

cribnummer/104/datum van ontvangst prijs, bijvoorbeeld  123456789.104.01012015

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de kansspelbelasting als u een naheffingsaanslag kansspelbelasting hebt gekregen waar u het niet mee eens bent.
U moet dan een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst/Caribisch Nederland, binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag. In uw brief moet u de reden van uw bezwaar aangeven. Tevens moet u het CRIB-nummer, jaar en het aanslagnummer in uw brief vermelden.

Stuur het bezwaarschrift naar:
Belastingdienst/Caribisch Nederland
t.a.v.: afdeling kansspelbelasting
Bonaire: Kaya L.D. Gerharts 12
Kralendijk, Bonaire
Sint Eustatius: H.M. Queen Beatrixstreet
Oranjestad, Sint Eustatius
Saba: Cap. Mathew Levenstone Street
 The Bottom, Saba

Downloads