Overdrachtsbelasting

De overdracht van in Caribisch Nederland gelegen onroerende zaken en in Caribisch Nederland geregistreerde schepen.

Overdracht

Het begrip 'overdracht' moet ruim worden uitgelegd. Hieronder wordt bijvoorbeeld ook verstaan het vestigen van, het afstand doen van en het opzeggen van:

  • een vruchtgebruik
  • recht van bewoning
  • erfdienstbaarheden
  • erfpacht
  • opstal
  • grondrenten

Belast met overdrachtsbelasting

Belast wordt de overdracht van in Caribisch Nederland gelegen onroerende zaken en in Caribisch Nederland geregistreerde schepen.

Waarde voor de overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting moet worden betaald over de waarde in het economisch verkeer.

Die waarde is tenminste gelijk aan de tegenprestatie. Dat houdt in dat een verkoop tegen een te lage prijs, bijvoorbeeld aan familie, niet tot gevolg heeft dat ook over dat te lage bedrag overdrachtsbelasting is verschuldigd. Overdrachtsbelasting is verschuldigd over een zakelijke prijs zoals die tussen willekeurige derden tot stand zou zijn gekomen.