Loonheffing

De loonheffing wordt, tenzij sprake is van een nettoloonovereenkomst, door u ingehouden op het loon van de werknemer. De werkgeverspremies zijn door u verschuldigd en kunnen niet op de werknemer worden verhaald. Voor de door u ingehouden en zelf verschuldigde bedragen dient u periodiek aangifte te doen. De verzekeringen vallen onder Sociale Zaken en Werk (SZW) en Gezondheid en Zorg (ZVK), belastingdienst doet alleen de inning hiervan.

Loonheffingen

De loonbelasting, premies AOV/AWW en werknemers en werkgeversdeel premie zorgverzekering en de premies werknemersverzekeringen.

Loonheffing

Het door de werknemer verschuldigde gezamenlijk bedrag aan loonbelasting, premies AOV/AWW en werknemersdeel premie zorgverzekering.

Werkgeverspremies

De door de werkgever verschuldigde premies voor de werknemersverzekeringen en het werkgeversdeel in de premie zorgverzekering.

Werknemersverzekeringen

De ziekte- en ongevallenverzekeringwet BES en de Cessantiawet BES.