Loonheffing

De loonheffing wordt, tenzij sprake is van een nettoloonovereenkomst, door u ingehouden op het loon van de werknemer. De werkgeverspremies zijn door u verschuldigd en kunnen niet op de werknemer worden verhaald. Voor de door u ingehouden en zelf verschuldigde bedragen dient u periodiek aangifte te doen.

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de heffing en inning van de premies volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de premie zorgverzekering. De verstrekking van een uitkering ingevolge deze verzekering is een verantwoordelijkheid van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Gezondheid en Zorg (ZJCN).