Aangifte loonheffing doen

De loonheffing wordt, tenzij sprake is van een nettoloonovereenkomst, door u ingehouden op het loon van de werknemer. De werkgeverspremies zijn door u verschuldigd en kunnen niet op de werknemer worden verhaald. Voor de door u ingehouden en zelf verschuldigde bedragen dient u periodiek aangifte te doen. De volgens de aangifte verschuldigde bedragen dient u tegelijkertijd met de aangifte te betalen.

Aangifteperiode en betaling

De periode waarover aangifte en betaling moet plaatsvinden kan variëren. Dat kan zijn een kalendermaand, een kalenderkwartaal, een half jaar of een jaar.

Tijdvak

Het tijdvak waarover de loonbelasting moet worden betaald ter zake van het loon van een werknemer die als huispersoneel werkzaam is: een half kalenderjaar. Onder huispersoneel wordt verstaan: de werknemer die ten behoeve van de natuurlijke persoon tot wie hij in dienstbetrekking staat, uitsluitend of nagenoeg uitsluitend huiselijke of persoonlijke diensten in diens huishouding verricht. Het tijdvak waarover de loonbelasting moet worden betaald ter zake van het loon van een buitenlandse artiest of topsporter: een kalendermaand.
De inspecteur kan bepalen dat het tijdvak waarover de loonbelasting moet worden betaald een kalendermaand is ten aanzien van:

  • Een inhoudingsplichtige die per kwartaal meer dan USD 30.000 aan loonbelasting moet betalen;
  • een inhoudingsplichtige die over enig tijdvak de loonbelasting niet tijdig heeft betaald;
  • een inhoudingsplichtige die hierom verzoekt.

Kwartaalaangever maar maandelijks betalen

Indien u als kwartaalaangever aangemeld wilt blijven maar toch maandelijks wilt betalen is dit ook mogelijk. In alle gevallen moet u altijd de betalingskenmerk van de betreffende aangifte gebruiken bij betaling. De betalingskenmerk is voorbedrukt op de aangifteformulier. Betalingskenmerken zijn per aangifte uniek deze bestaan uit cribnummer, belastingmiddel, belastingjaar, periode (maand of kwartaal of jaar) en een volgnummer. Het gebruiken van betalingskenmerk voorkomt dat de betaling verkeerd wordt geboekt.

Verplichting tot het tijdig doen van aangifte

Als u een aangiftebiljet ontvangt, bent u verplicht om deze in te vullen en tijdig bij ons in te dienen. Dit geldt ook als u van mening bent dat u niet inhoudingsplichtig bent voor de loonbelasting. In zo'n geval meld u dit schriftelijk met de exacte datum vanaf wanneer u niet meer inhoudingsplichtig bent.

Naheffingsaanslag bij een ontbrekende of te late aangifte of betaling

Als de loonheffing niet of niet tijdig op aangifte zijn betaald, kan een naheffingsaanslag worden opgelegd, met inbegrip van een boete. Een betaling is tijdig indien het uiterlijk voor de 15de van de afloop van het aangiftetijdvak ingediend en betaald is. U bent zelf verantwoordelijk om tijdig te betalen. Betalingen na kantoortijd worden als betalingen van de volgende werkdag verwerkt.

De aangifteplicht bestaat uit 2 handelingen. De aangifte indienen en de aangifte betalen. De uiterste data van indienen en betalen (=altijd gelijk) is te vinden op de uitnodiging die u per post ontvangt.

Waar moet ik zijn?

Zoals in de introductieparagraaf omschreven heft én int de Belastingdienst de loonbelasting en alle premies. Dus ook de premies ZV, OV en Cessantia.

Indien u vragen heeft over uitkeringen op grond van de ZV, de OV of de cessantia moet u zich melden bij de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor vragen over voorzieningen en uitkeringen op grond van de zorgverzekering moet u zich melden bij het Zorgverzekeringskantoor BES.

Online aangifte loonheffing

De Belastingdienst Caribisch Nederland biedt u nu de mogelijkheid om uw aangiften loonheffing online in te dienen. Dit betekent dat u uw aangifte elektronisch via MijnCN kunt indienen. Wanneer u online aangifte doet is het niet nodig om naar de Belastingdienst te komen voor een stempel als bewijs van indienen. U voorkomt daarmee parkeerirritatie.

U leest hier meer over online aangifte loonheffing.