Vrijstellingen werkgeverspremieheffing

Doorgaans bent u voor werknemers in de zin van de Wet loonbelasting BES ook werkgeverspremies verschuldigd. Er zijn een aantal arbeidsrelaties waarbij dit niet het geval is. Het gaat daarbij om de volgende arbeidsrelaties:

Uitzonderingen arbeidsrelaties Wet loonbelasting BES 

Arbeidsrelatie

Verzekerd voor: ZV, OV en Cessantia

Werkgeverspremie Zorgverzekering BES verschuldigd

Een voormalige werknemer met loon uit vroegere dienstbetrekking

Nee

Nee

Losse krachten (*1)

Nee

Ja

Kapitein en schepelingen op zeeschepen van Aruba, Curaçao, St. Maarten of de openbare lichamen van de BES

Nee

Mogelijk wel (*2)

Degene die in dienst is van een publiekrechtelijk lichaam en de voor hem geldende rechtspositieregelingen aanspraak op een uitkering bij ziekte kan ontlenen

Nee

Ja

Bestuurder van een op de BES eilanden gevestigd lichaam

Nee

Nee

Commissaris van een op de BES eilanden gevestigd lichaam

Nee

Nee

Aannemers van werk en hun hulpen

Ja

Nee

Bepaalde Sporters en artiesten

Ja

Nee

Degene wiens functie op een benoeming berust

Ja

Nee

Personen die niet anders dan op provisiebasis werken

Ja

Nee

(*1) Personen die niet langer dan 12 achtereenvolgende dagen in dienst zijn van een wergever (zondagen niet meegerekend).

(*2) Of voor de kapitein en schepeling op zeeschepen van Aruba, Curaçao, St. Maarten of de openbare lichamen van de BES het werkgeversdeel van de zorg moet worden ingehouden is afhankelijk van de vraag waar deze personen wonen en waar zij hun werkzaamheden verrichten. Neem in voorkomend geval contact op met de Belastingdienst.