Aansprakelijkheid voor de belastingschulden van een onderneming

Als ondernemer heeft u te maken met verschillende vormen van aansprakelijkheid. In dit artikel worden de verschillende vormen van aansprakelijkheid toegelicht en toegelicht welke fiscale risico’s u en uw onderneming lopen. Ook worden voorzorgsmaatregelen besproken die de fiscale risico’s kunnen beperken.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheid geldt in de eerste plaats voor bestuurders van ondernemingen die

  • commerciële activiteiten ontplooien
  • een rechtspersoon zijn
  • volledig rechtsbevoegd zijn

In de praktijk gaat het vooral om bestuurders van NV's en BV's.

Maar de bestuurdersaansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders van ondernemingen van een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid of een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam dat niet volledig rechtsbevoegd is. Voorbeelden hiervan zijn een VOF of een CV.

Ook bestuurders van verenigingen en stichtingen die volledig rechtsbevoegd zijn vallen onder deze wetgeving. Een vereniging of stichting is volledig rechtsbevoegd, als zij is opgericht bij notariële akte.

Als de bestuurder van een (dochter)onderneming een andere (moeder)onderneming is, kunnen de bestuurders van laatstgenoemde onderneming aansprakelijk worden gesteld.

Ook als u bestuurder bent van een buitenlandse rechtspersoon kunt u te maken krijgen met de bestuurdersaansprakelijkheid. Dit is het geval als uw onderneming een niet op de BES eilanden gevestigd lichaam is en u de leider van de vaste inrichting op de BES eilanden bent of van de op de BES eilanden wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger.

Wanneer aansprakelijk?

Alle bovenstaande bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld als hun onderneming de belastingen en premies* niet kan betalen en het aannemelijk is dat dit het gevolg is van onbehoorlijk bestuur dat aan hen te wijten is.

Bestuurders zijn collectief verantwoordelijk voor het beleid van de onderneming. Elke bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld voor het geheel als door het beleid belastingen en premies onbetaald blijven.

Bestuurders moeten actief melden bij de Belastingdienst dat zij hun belasting verplichtingen niet kunnen nakomen. Ze kunnen ook aansprakelijk worden gesteld als hun te verwijten is dat ze niet op tijd hebben gemeld dat de belastingen en premies niet kunnen worden betaald.

* De loonbelasting, de premie op grond van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, de premie op grond van de Wet algemene weduwen en wezenverzekering BES, de premie op grond van het Besluit premie zorgverzekering BES, de premie op grond van de Wet Ziektekostenverzekering BES, de premie op grond van de Wet Ongevallenverzekering BES, de premie op grond van de Cessantiawet BES en de premie op grond van het Besluit Zorgverzekering BES, de vastgoedbelasting, de opbrengstbelasting, de algemene bestedingsbelasting, de overdrachtsbelasting, de kansspelbelasting en de accijnzen.

Inlenersaansprakelijkheid

Leent u arbeidskrachten in? Dan kunt u als inlener aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en wanneer de uitlener van de arbeidskrachten deze belasting en heffingen niet betaalt.

De inlenersaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat uitleners misbruik maken van hun werk bij de afdracht van loonheffingen. Van inlening is sprake als een uitlener arbeidskrachten die bij hem in dienstbetrekking werken, ter beschikking stelt aan een ander, de inlener.

De inlener kan aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen wanneer de uitlener van de arbeidskrachten deze heffingen niet betaalt. Naast de inlener kan ook de doorlener aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt voor de hele keten van aannemers die gebruik hebben gemaakt van ingeleend personeel.

De inlener en de doorlener kunnen het risico van hun aansprakelijkheid beperken door bijvoorbeeld een verklaring inzake betalingsgedrag van hun uitlener te vragen en te voldoen aan hun administratieve verplichtingen. Ook kan de inlener de financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling beperken door het deel van het factuurbedrag dat is bestemd voor de loonheffingen, direct te betalen aan de Belastingdienst/Caribisch Nederland op vermelding van een vooraf verstrekt kenmerk of op een aparte rekening te storten.

Ketenaansprakelijkheid

De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen. Onder loonheffingen vallen loonbelasting, werknemersverzekeringen ZV/OV/CES, zorgverzekering, premies AOV/AWW.

De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt de aannemer van een werk aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onderaannemer in verband met (een deel van) het werk moet afdragen. Op zijn beurt kan de onderaannemer (een deel van) het werk dat aan hem is uitbesteed, aan een ander uitbesteden. Zo kan een keten ontstaan van (onder)aannemers die allen betrokken zijn bij de uitvoering van een werk. De ketenaansprakelijkheidsregeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels.