Vastgoedbelasting

De vastgoedbelasting is een belasting over voordelen uit onroerende zaken in Caribisch Nederland. De belasting wordt geheven van degenen die het voordeel genieten. Dit kan de eigenaar zijn maar ook een zakelijk gerechtigde, zoals een erfpachter. Voor niet-natuurlijke personen (bijvoorbeeld vennootschappen en stichtingen) is deze belasting, samen met de opbrengstbelasting in de plaats van de winstbelasting gekomen.

Forfaitaire heffing

De vastgoedbelasting is een forfaitaire heffing. Dit betekent dat de vaststelling van de heffing niet is gebaseerd op de daadwerkelijke (huur)inkomsten, maar dat de opbrengst wordt gesteld op een standaardpercentage van de waarde van het object. Stel, u ontvangt huurinkomen uit een woning die u verhuurt. De belasting wordt dan niet berekend over de huur die u in werkelijkheid ontvangt maar over een fictief inkomen van 4 % van de waarde van de onroerende zaak.

Bepaalde objecten, waaronder de door de eigenaar zelf bewoonde woning, zijn vrijgesteld van de vastgoedbelasting. Lees hierover meer in het onderdeel “vrijstellingen