Melden Vastgoedmutatie

Per 1 januari 2024 is een meldingsplicht voor vastgoed ingevoerd. 

Nieuwe eigenaren van woningen of bedrijfspanden zijn verplicht om dit zelf te melden. Daarnaast geldt de verplichting ook voor eigenaren die geen belastingaanslag hebben ontvangen. Deze verplichting zorgt ervoor dat iedereen die in het bezit is van vastgoed, en een aanslag zou moeten ontvangen, ook een aanslag vastgoedbelasting krijgt. 

Wat is de gebeurtenis?

Wanneer moet u een melding doen?

De meldingsplicht voor de vastgoedbelasting is ingevoerd voor drie situaties:

  1. voor degenen die op enig moment (vanaf 1 januari 2024) het genot verkrijgt van een onroerende zaak krachtens eigendom, bezit of een ander beperkt recht. Voorbeeld: u heeft vanaf 1 januari 2024 een woning of bedrijfspand aangekocht. Deze melding moet u doen binnen vier maanden na verkrijging van het genot van de onroerende zaak.   
  2. voor degenen die op enig moment het genot van een onroerende zaak hebben krachtens eigendom, bezit of enig ander zakelijk recht en ter zake waarvan zich (vanaf 1 januari 2024) wijzigingen aan die onroerende zaak hebben voorgedaan door bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging. U heeft bijvoorbeeld een verbouwing laten doen of een zwembad laten bouwen (waardevermeerdering). Of het pand is deels afgebroken (waardevermindering). Deze melding moet u doen binnen vier maanden nadat een wijziging van de onroerende zaak zich heeft voorgedaan.
  3. voor degenen die (vanaf 1 januari 2024) bij het begin van een kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of  beperkt recht heeft en binnen een jaar na afloop van dat kalenderjaar geen aanslag vastgoedbelasting hebben ontvangen. Deze melding moet u doen binnen vier maanden na afloop van het kalenderjaar waarin u een aanslag Vastgoedbelasting moest ontvangen.

Voorbeelden:

Verkrijging onroerende zaak

1. U heeft op 30 oktober 2023 een woning aangekocht dat als hoofdverblijf dient. Omdat de meldplicht geldt vanaf 1 januari 2024 hoeft u dat niet te melden.

2. U heeft op 30 oktober 2023 een woning aangekocht die als tweede woning (recreatie/verhuur) fungeert. Omdat de meldplicht geldt vanaf 1 januari 2024 hoeft u dat niet te melden.

3. U koopt op 1 februari 2024 een woning die als hoofdverblijf dient. Deze aankoop dient u bij de Belastingdienst te melden. Een melding moet uiterlijk binnen vier maanden na aankoop worden gemeld. In deze situatie dient u uiterlijk 1 juni 2024 een melding te hebben gemaakt.

4. U koopt op 1 februari 2024 een woning die als tweede woning (recreatie/verhuur) dient. Deze aankoop dient u bij de Belastingdienst te melden. Een melding moet uiterlijk binnen vier maanden na aankoop worden gedaan. In deze situatie dient u uiterlijk 1 juni 2024 een melding te hebben gemaakt.

5. Uw onderneming koopt op 1 februari 2024 een bedrijfspand. Deze aankoop dient bij de Belastingdienst gemeld te worden. Een melding moet uiterlijk binnen vier maanden na aankoop worden gedaan. In deze situatie dient u uiterlijk 1 juni 2024 een melding te hebben gemaakt.

Wijziging aan uw onroerende zaak

6. U heeft een (grote) verbouwing gedaan of bijvoorbeeld een zwembad aangelegd bij uw onroerend goed. De afronding van de bouw of de aanleg van het zwembad was gereed op 1 mei 2023. Omdat de meldplicht geldt vanaf 1 januari 2024 hoeft u dat niet te melden.

7. U heeft een (grote) verbouwing gedaan of bijvoorbeeld een zwembad aangelegd bij uw onroerend goed (waardevermeerdering). De afronding van de bouw of de aanleg van het zwembad is gereed op 1 februari 2024. Deze wijziging dient u bij de Belastingdienst te melden. Een melding moet uiterlijk binnen vier maanden na (afronding van) de wijzigingen aan uw onroerend goed bij de Belastingdienst worden gedaan. In deze situatie dient u uiterlijk 1 juni 2024 een melding te hebben gemaakt.

8. Op 1 november 2024 is een deel van uw woning door brand of (ander) natuurgeweld deels vernietigd (waardevermindering). Deze vernietiging dient u bij de Belastingdienst te melden. Een melding moet uiterlijk binnen vier maanden na de wijzigingen aan uw onroerend goed bij de Belastingdienst worden gedaan. In deze situatie dient u uiterlijk 1 maart 2025 een melding te hebben gemaakt.

Geen aanslag vastgoedbelasting ontvangen

9. U heeft op 1 januari 2023 een onroerend goed in eigendom (als bedoeld in artikel 4 Wet IB BES) dat u als uw hoofdverblijf gebruikt. In het jaar 2024 ontvangt u geen aanslag vastgoedbelasting 2023. In de vastgoedbelasting geldt een vrijstelling voor eigen woningen die u als hoofdverblijf gebruikt. U hoeft hiervoor geen aanslag vastgoedbelasting 2023 te ontvangen (maar een aanslag grondbelasting). In deze situatie hoeft u geen melding te doen.

10. U heeft op 1 januari 2023 een onroerend goed in eigendom (als bedoeld in artikel 4 Wet IB BES) dat u als uw hoofdverblijf gebruikt. Eind 2023 verhuist u (terug) naar bijvoorbeeld Nederland maar u blijft uw woning op Bonaire aanhouden. Uw situatie wijzigt. Op 1 januari 2024  is uw onroerend goed immers niet meer uw hoofdverblijf. Vanaf 1 januari 2024 dient u dan ook een aanslag vastgoedbelasting te ontvangen. Indien u in het jaar 2025 geen aanslag vastgoedbelasting 2024 heeft ontvangen, dient u uiterlijk 1 mei 2026 een melding te maken bij de Belastingdienst.

11. U heeft op 1 januari 2023 een onroerend goed in eigendom dat dient als uw tweede woning (recreatie). In het jaar 2024 ontvangt u geen aanslag vastgoedbelasting 2023. Er geldt voor deze situatie geen vrijstelling voor de vastgoedbelasting. U moet een aanslag vastgoedbelasting 2023 ontvangen. U dient bij de Belastingdienst melding te maken indien u binnen een jaar na afloop van dat kalenderjaar geen aanslag heeft ontvangen. In deze situatie moest u in het jaar 2024 een aanslag vastgoedbelasting 2023 ontvangen. Nu u deze aanslag niet heeft ontvangen dient u uiterlijk 1 mei 2025 een melding te hebben gemaakt.

12. U heeft op 1 januari 2023 braakliggende grond in eigendom. U bent inwoner van Bonaire. In het jaar 2024 ontvangt u geen aanslag vastgoedbelasting 2023. In de vastgoedbelasting geldt een vrijstelling voor braakliggende grond als de eigenaar een inwoner is van Bonaire, Sint Eustatius of Saba. U hoeft geen aanslag vastgoedbelasting 2023 te ontvangen. In deze situatie hoeft u geen melding te doen.

Download Stroomdiagram meldingsplicht vastgoed