Auto en vervoer bedrijven

Als uw werknemer voor zakelijke reizen van zijn eigen auto gebruik maakt mag u de daaraan verbonden kosten vergoeden. Onbelast mag u de kosten vergoeden tot een bedrag van USD 0,20 per kilometer. Let op! Woonwerkkilometers zijn geen zakelijke kilometers en kunnen daarom nooit onbelast worden vergoed. Onder woon-werkverkeer wordt verstaan het reizen van de werknemer tussen zijn woning en het adres waar uw onderneming is gevestigd of van waaruit u uw onderneming drijft.

Personenauto van de zaak

Als u een personenauto aan uw werknemer ter beschikking stelt en de werknemer deze auto ook privé gebruikt, - waaronder woon- en werkverkeer - dient u 15% van de oorspronkelijke nieuwwaarde van de auto, inclusief algemene bestedingsbelasting tot het loon te rekenen.

Belangrijk!

  • Met betrekking tot personenauto’s die voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Belastingwet BES in het kentekenregister zijn geregistreerd wordt onder algemene bestedingsbelasting mede verstaan: omzetbelasting en invoerheffingen.
  • Woon-werkkilometers zijn geen zakelijke kilometers en worden voor de vraag of de werknemer de auto privé gebruikt aangemerkt als privé kilometers. Onder woon-werkverkeer wordt verstaan het reizen van de werknemer tussen zijn woning en het adres waar uw onderneming is gevestigd of van waaruit u uw onderneming drijft. Ook in het geval dat de werknemer de personenauto op uw verzoek mee naar huis neemt om bijvoorbeeld diefstal of vernielingen te voorkomen is er sprake van het ter beschikking stellen en zal de fiscale bijtelling moeten plaatsvinden. Indien de werknemer de auto in de loop van het jaar krijgt, dan moet de bijtelling naar tijdsgelang berekend worden. Stel dat de fiscale bijtelling wegens het privégebruik van het vervoermiddel over het hele jaar USD 2.400,- is, maar de werknemer mag de auto dat jaar maar drie maanden privé gebruiken. Het privégebruik is dan 3/12-deel van USD 2.400,-, dus USD 800,-. Als de werknemer voor het gebruik van het vervoermiddel aan u een vergoeding moet betalen, dan komt de betaalde vergoeding in mindering op de hiervoor bedoelde bijtelling van 15%. Uitsluitend de kosten die de werknemer rechtstreeks aan u heeft betaald, kunnen in aftrek worden gebracht op de bijtelling. Als de werknemer meer betaalt dan genoemde bijtelling van 15% dan wordt het voordeel op nul gesteld. Het eventuele meerdere is niet aftrekbaar als beroepskosten voor de inkomstenbelasting.

Stel dat een werknemer voor het werk een geruime tijd in het buitenland verblijft. De werknemer levert de autosleutel, autopapieren en de auto bij u in. Gedurende deze periode staat de auto hem niet ter beschikking. Dat houdt in dat deze periode niet meetelt voor de berekening van de bijtelling. Indien de werknemer op reis is naar het buitenland en hij levert de autosleutel, autopapieren en de auto niet bij u in dan blijft de auto hem ter beschikking staan en dient de bijtelling ook over deze periode plaats te vinden. Als u de auto tijdens deze periode aan een andere werknemer ter beschikking stelt, dan geldt voor deze andere werknemer de bijtelling voor dit deel van het jaar.

Woon-werkverkeer

Voor woon-werkverkeer kunt u geen onbelaste vergoeding verstrekken. Onder woon-werkverkeer wordt verstaan het reizen van de werknemer tussen zijn woning en het adres waar uw onderneming is gevestigd of van waaruit u uw onderneming drijft.