Douaneaangiften

Om aan goederen een zogeheten douanebestemming te kunnen geven moet u altijd een douaneaangifte indienen.

Douanebestemmingen waarvoor een douaneaangifte kan worden ingediend

In de Douane en accijnswet BES zijn voor ingeklaarde goederen de volgende douanebestemmingen opgenomen:

Voor goederen die zich in het vrije verkeer van Caribisch Nederland bevinden:

Aansluitend op dit onderdeel worden bij het onderdeel Douanebestemmingen de verschillende bestemmingen kort toegelicht.

Douaneaangifte indienen

Met een douaneaangifte wordt voor de Douane duidelijk welke bestemming u aan de goederen wil geven. Afhankelijk van de bestemming zijn aan de aangifte gevolgen verbonden, zoals de betaling van invoerbelasting (bij invoer). Het kan natuurlijk ook zijn dat als gevolg van de aangifte juist geen invoerbelasting hoeft te worden betaald. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de goederen bestemd zijn om in een douane-entrepot te worden opgeslagen. De aangifte kan worden gedaan door ieder persoon die de goederen aan de Douane kan tonen en alle documenten kan overleggen die voor het volgen van die douanebestemming noodzakelijk zijn.

Op welke wijze doe ik een douaneaangifte?

De Douane en accijnswet BES stelt dat douaneaangiften elektronisch bij de Douane worden ingediend. Slechts in uitzonderingsgevallen kan de aangifte op andere wijze (met name schriftelijk of volgens de vereenvoudigde procedure) worden gedaan. Voor het doen van douaneaangiften gebruikt u daarom de toepassing Asycuda World en daarbinnen de module ‘declarations’.

In welke taal moet een een douaneaangifte worden gedaan?

In de Douane en accijnswet BES is bepaald dat de douaneaangifte wordt gedaan in de Nederlandse taal.

Wat moet ik invullen bij het doen van een douaneaangifte?

De douaneaangifte wordt ingevuld in overeenstemming met de aanwijzingen die de inspecteur van Douane Caribisch Nederland heeft opgesteld. Deze aanwijzingen vindt u in de Handleiding Enig document.

Hoe maak ik bij de Douane duidelijk voor welke douanebestemming ik mijn aangifte doe?

In de aangifte vermeld u in vak 1 de soort douaneaangifte, en in vak 37 de regelingcode. Door deze vermeldingen is voor Douane Caribisch Nederland direct duidelijk voor welke douanebestemming u uw aangifte heeft ingediend, inclusief bijzonderheden binnen die douanebestemming.

Waar vind ik de codes die in vak 1 en vak 37 moeten worden ingevuld?

De soort aangifte in vak 1 bestaat uit de letters IM (import) of EX (export), gevolgd door een cijfer.

Vak 37 (waar de regelingcode wordt vermeld) bestaat uit twee deelvakken. In het eerste deelvak wordt vermeld of het invoer, uitvoer, enz betreft, inclusief de eventueel voorafgaande douaneregeling. Dit is een code die altijd uit 4 cijfers bestaat. De eerste positie van deze code is altijd gelijk aan het cijfer wat in vak 1 is vermeld. In het tweede deelvak wordt de verbijzondering van de soort aangifte vermeld. Dit is een code die uit 3 cijfers bestaat en wordt de aangifteprocedurecode (APC) genoemd.

Voorbeeld:

Uw verhuisboedel bevindt zich in tijdelijke opslag. U wilt de verhuisboedel met vrijstelling van invoerbelastingen invoeren en dient hiervoor een douaneaangifte in. U vermeldt dan in vak 1: IM 4 (4 = definitieve invoer). In vak 37 vermeldt u in het eerste deelvak: 4000, en in het tweede deelvak 035.

Door deze vermeldingen zal het aangiftesysteem van Douane Caribisch Nederland geen invoerbelasting in rekening brengen.

Kan de opbouw van de codes in vak 1 en vak 37 verder worden toegelicht?

De code in vak 1 geeft de douanebestemming aan. Deze bestaat uit IM (import) of EX (export), gevolgd door een cijfer. De eerste positie van de 4-cijferige regelingcode in vak 37 is altijd gelijk aan het cijfer wat in vak 1 is vermeld. De laatste 3 posities van de regelingcode vormen de zogeheten aangifteprocedurecode (APC).

Voorbeeld:

U wilt een douaneaangifte indienen voor verhuisboedel, met vrijstelling van invoerbelastingen. U vermeldt dan in vak 1: IM 4 (4 =invoer), en in vak 37: 4035.

De APC voor invoer van verhuisboedel met vrijstelling van invoerbelasting is 035. Doordat u deze codes in de vakken 1 en 37 gebruikt, is voor het aangiftesysteem van Douane Caribisch Nederland direct duidelijk dat dit invoer van verhuisboedel is en zal bij u geen invoerbelasting, met name ABB, in rekening worden gebracht.
 

Vereenvoudigde procedures

Bij het doen van een douaneaangifte zijn de volgende vereenvoudigde procedures mogelijk:

  • de onvolledige aangifte;
  • de vereenvoudigde aangifte.

Wat is een onvolledige aangifte?

In bijzondere situaties kan de inspecteur van Douane Caribisch Nederland toestaan dat een aangifte wordt ingediend, terwijl deze niet alle vereiste gegevens bevat of waar niet alle vereiste documenten aan zijn toegevoegd.

Wat is een vereenvoudigde aangifte?

De inspecteur van Douane Caribisch Nederland kan toestaan dat een handels- of administratief document geheel of ten dele in de plaats komt van een aangifte of van één of meerdere gegevens in die aangifte.

Indien het handels- of administratief document ten dele in de plaats komt van een aangifte of van meerdere gegevens in die aangifte, moet u een aanvullende aangifte doen. Daarbij verstrekt u de vereiste gegevens voor het compleet maken van de aangifte voor de desbetreffende douanebestemming.

Zowel voor de onvolledige als vereenvoudigde aangifte geldt dat deze éénmalig kan worden toegestaan, maar dat de toestemming ook een langdurig karakter kan hebben.

Voor de vereenvoudigde procedures geldt:

  • het verzoek tot toepassing wordt schriftelijk ingediend bij de inspecteur (Douane Caribisch Nederland, team Klantbehandeling, zie voor de adresgegevens onder contact);
  • in het verzoek wordt aangegeven of het een eenmalige of doorlopende toepassing betreft;
  • een borgstelling is vereist.

De inspecteur stelt vast of de onvolledige of vereenvoudigde aangifte kan worden gedaan en onder welke aanvullende voorwaarden.