Uitvoer

Uitvoer is een douanebestemming. Het is het naar het buitenland brengen van goederen die zich in het vrije verkeer van Bonaire, Saba, en Sint Eustatius bevinden. De aanduiding ‘buitenland’ betekent dat de goederen bestemd zijn om naar een land of gebied buiten één van deze eilanden te worden gebracht.

De aanduiding ‘vrije verkeer’ betekent dat de goederen die u wenst uit te voeren, niet onder douanetoezicht staan. Dit in tegenstelling tot goederen die liggen opgeslagen in een ruimte voor tijdelijke opslag (RTO), een douane-entrepot of handels- en dienstenentrepot (HDE).

Om handelsgoederen te mogen uitvoeren moet u bij Douane Caribisch Nederland een aangifte ten uitvoer indienen.

Welke varianten zijn er bij het uitvoeren van goederen?

Bij het uitvoeren van goederen zijn de volgende varianten aanwezig:

 • definitieve uitvoer;
  • standaard uitvoer;
  • uitvoer onder krediet of met terugbetaling van accijns.
 • tijdelijke uitvoer;
  • normale tijdelijke uitvoer;
  • passieve verdeling.

In dit onderdeel worden de verschillende varianten bij de douanebestemming uitvoer toegelicht.
Let op: Bij alle uitvoervarianten geldt dat u zich vóóraf op de hoogte moet stellen of de uitvoer van uw goederen mogelijk is. Het kan namelijk zijn dat de uitvoer verboden is of dat er bepaalde beperkingen zijn. Voorbeeld: voor de uitvoer van strategische goederen heeft u een vergunning nodig van de Minister van Economische Zaken.

a. Definitieve uitvoer

a1. standaard uitvoer
Van een definitieve uitvoer is sprake indien goederen bestemd zijn om naar het buitenland te worden overgebracht en niet meer naar Caribisch Nederland terugkeren.

a2. uitvoer onder krediet of met terugbetaling van accijns uitvoer onder krediet van accijns
Wanneer goederen in een accijnsgoederenplaats (AGP) liggen opgeslagen en zij worden uitgevoerd, is er geen accijns verschuldigd. Om te bewijzen dat de goederen ook werkelijk zijn uitgevoerd moet de vergunninghouder AGP een uitvoeraangifte hebben. Deze uitvoeraangifte moet door Douane Caribisch Nederland zijn afgetekend.

 

Uitvoer met terugbetaling van accijns

Accijns is een verbruiksbelasting. Wanneer de accijns op Bonaire, Saba of Sint Eustatius al is betaald maar de betreffende accijnsgoederen worden uitgevoerd, kan in bepaalde situaties de betaalde accijns aan de exporteur van de goederen worden teruggegeven. Om te bewijzen dat de goederen ook werkelijk zijn uitgevoerd moet de exporteur een uitvoeraangifte hebben. Deze uitvoeraangifte moet door Douane Caribisch Nederland zijn afgetekend.

De exporteur:

 • stelt een schriftelijk verzoek op;
 • voegt de afgetekende uitvoeraangifte bij;
 • vraagt de accijns terug bij het team Klantbehandeling van Douane Caribisch Nederland.

Informeer bij dit team naar de voorwaarden voor terugbetaling (zie gegevens onder Contact).

NB. Een terugbetaling van accijns op Saba of Sint Eustatius kan alleen betrekking hebben op uitgevoerde benzine. Op deze eilanden is over de andere accijnsgoederen namelijk geen accijns verschuldigd en dus niet betaald.

b. Tijdelijke uitvoer

b1. normale tijdelijke uitvoer
Soms is het nodig dat goederen tijdelijk worden uitgevoerd, bijvoorbeeld om daarmee in het buitenland een demonstratie te verzorgen. De goederen keren na verloop van tijd weer in ongewijzigde vorm terug. Bij terugkeer van de goederen kan vrijstelling van algemene bestedingsbelasting (ABB) en accijns worden genoten. U betaalt bij het opnieuw invoeren dus geen invoerbelasting.

Let op: de vrijstelling van invoerbelasting geldt per eilandgebied.
Voorbeeld: goederen uit het vrije verkeer van Sint Eustatius worden tijdelijk uitgevoerd naar Sint Maarten. Zij keren na korte tijd terug naar Sint Eustatius. Er hoeft geen invoerbelasting te worden betaald. Wanneer de goederen na het gebruik op Sint Maarten op Saba worden ingevoerd moet wél invoerbelasting worden betaald.

Voorwaarden bij tijdelijke uitvoer:

 • bij de uitvoer zal Douane Caribisch Nederland de identiteit van de goederen moeten vaststellen. Het betekent dat zij bepaalde identificatiekenmerken van de goederen vastlegt op de aangifte ten uitvoer. Hierdoor kan bij terugkeer van de goederen worden vastgesteld dat het om dezelfde goederen gaat;
 • het opnieuw invoeren van de goederen moet plaatsvinden binnen 3 maanden na de datum van uitvoer;
 • bij het opnieuw invoeren wordt de vrijstelling alleen verleend als het bewijs van herkomst van Bonaire, Saba of Sint Eustatius bij de Douane wordt overlegd. Dit bewijs is de papieren aangifte ten uitvoer waarop de Douane bij de uitvoer de identificatiekenmerken heeft aangetekend.
 • de goederen mogen tijdens hun verblijf buiten het eiland geen behandelingen ondergaan. Een uitzondering geldt voor behandelingen die nodig waren om de goederen in goede staat te houden.

Heb ik een vergunning van de inspecteur van Douane Caribisch Nederland nodig om goederen tijdelijk te kunnen uitvoeren?

Nee, indien u de werkwijze volgt zoals hiervoor is beschreven is voor deze vorm van tijdelijke uitvoer geen vergunning van de inspecteur nodig. Denkt u er wel aan dat de Douane bij uitvoer de identiteit van de goederen kan vaststellen (zie onder ‘voorwaarden’).

b2. passieve veredeling
Voorbeelden van passieve veredeling:

 • u woont op Bonaire en wilt de auto die u daar heeft, tijdelijk uitvoeren naar Curaçao om hem daar van een nieuwe lak te laten voorzien;
 • u heeft een machine op Saba die niet goed functioneert en daarom naar Sint Maarten wordt overgebracht waar de machine wordt nagekeken en hersteld. Daarna komt de machine weer terug naar Saba.

Passieve veredeling is dus een vorm van tijdelijke uitvoer waarbij de goederen buiten het eiland van uitvoer een bepaalde behandeling ondergaan. Deze behandelingen kunnen zijn:

 • het bewerken van goederen, daaronder begrepen de montage, de assemblage en het aanpassen daarvan aan andere goederen;
 • het verwerken van goederen;
 • het herstellen van goederen, daaronder begrepen het reviseren en het afstellen.

Wanneer de goederen na de bewerking, verwerking of herstelling weer terugkeren naar het eiland van uitvoer kan gedeeltelijke vrijstelling van invoerbelasting worden verleend.

Let op: net als bij gewone tijdelijke uitvoer geldt bij het opnieuw invoeren van de goederen dat er alleen vrijstelling van invoerbelasting is, als het opnieuw invoeren plaatsvindt op het eiland vanwaar de goederen zijn uitgevoerd.
 

Heb ik voor het toepassen van de regeling passieve veredeling een vergunning van de inspecteur van Douane Caribisch Nederland nodig?

Ja, u heeft een vergunning nodig. De vergunning moet vóór de uitvoer van de goederen zijn verleend. In de vergunning worden in elk geval opgenomen:

 • - de termijn waarbinnen de veredelingsprodukten weer op Bonaire, Saba of Sint Eustatius moeten worden ingevoerd;
 • - de berekeningsmethode voor het van invoerbelasting vrij te stellen bedrag;
 • - de wijze waarop de tijdelijk uit te voeren goederen kunnen worden geïdentificeerd in de weer in te voeren veredelingsproducten.

Gelden er bij het verlenen van de vergunning economische voorwaarden?

Ja, de vergunning zal niet worden verleend indien zich op Bonaire, Saba of Sint Eustatius een bedrijf bevindt dat in staat is om aan de specifieke vereisten voor de veredeling te voldoen tegen vergelijkbare condities zoals prijs, kwaliteit en levertijd.

Hoeveel invoerbelasting moet ik betalen wanneer ik goederen passief laat veredelen?

Bij de invoer van het veredelde goed wordt de douanewaarde vastgesteld en de te betalen invoerbelasting berekend. Daarop wordt in mindering gebracht op invoerbelasting indien die goederen op dat moment in onveredelde staat zouden worden ingevoerd.

Voorbeeld: Op Bonaire worden onder de regeling passieve veredeling uitgevoerd: - rollen stof van katoen met een waarde van USD 6000,00.

In het buitenland maakt een fabrikant van de stof T-shirts. Deze T-shirts worden naar Bonaire verzonden. De douanewaarde bij invoer van de T-shirts op Bonaire is:
 

waarde rollen stof USD 6.000,00
maakloon fabrikant USD 4.000,00
vracht- en verzekeringskosten USD 750,00
------------------
Douanewaarde USD 10.750,00
ABB bij invoer te betalen USD 860,00 (8% van USD 10.750,00)
Af: ABB op het uitvoerproduct
(verschuldigd indien de stof op dat moment zou worden ingevoerd)
USD 480,00 (8% van USD 6000,00)
----------------
Bij invoer van de T-shirts verschuldigde ABB USD 380,00
==========


Voor goederen die tegen betaling zijn hersteld, geldt als douanewaarde de herstelkosten. Dit moet dan wel de enige prestatie zijn die de vergunninghouder (de persoon die de goederen uit Bonaire, Saba of Sint Eustatius heeft uitgevoerd) daarvoor levert.
 

Moet ik bij passieve veredeling altijd invoerbelasting betalen?

Nee, indien de goederen gratis zijn hersteld op grond van een contractuele of wettelijke garantieverplichting betaalt u bij de wederinvoer geen invoerbelasting. U moet wel kunnen aantonen dat sprake is van een gratis herstelling.


Ik wil goederen passief laten veredelen, wat moet ik doen?

Indien u goederen onder de regeling passieve veredeling wil brengen neem dan tijdig contact op met Douane Caribisch Nederland, team Klantbehandeling (zie voor de gegevens onder contact). U heeft dan voldoende tijd om kennis te nemen van alle voorwaarden en er is voldoende tijd aanwezig is om vóór het uitvoeren van de goederen uw verzoek om afgifte van een vergunning te behandelen.

Op welke wijze weet de Douane dat ik een douaneaangifte ten uitvoer volgens een bepaalde variant heb ingediend?

Dat u aanspraak maakt op de douanebestemming uitvoer volgens een bepaalde variant blijkt uit de codes die u heeft ingevuld in de vakken 1 en 37 van uw douaneaangifte. Deze codes vindt u in de Handleiding Enig document.