Veel gestelde vragen over de vastgoedbelasting

1. Wat is de vastgoedbelasting?

De vastgoedbelasting is een belasting over onroerende zaken gelegen in Caribisch Nederland. De belasting wordt geheven van normaliter de eigenaar, dan wel zijn fiscale vertegenwoordiger Er zijn diverse vrijstellingen, waardoor niet alle onroerende zaken onder de vastgoedbelasting vallen.


Toelichting:
Voor belastingplichtige lichamen bv vennootschappen, is deze belasting, samen met de opbrengstbelasting in de plaats van de winstbelasting gekomen. Voor natuurlijke personen (particulieren) heeft de vastgoedbelasting de heffing over huurinkomsten in de inkomstenbelasting vervangen.

2. Voor wie geldt de vastgoedbelasting?

In de praktijk wordt de belasting geheven van: Personen die een tweede woning hebben op de eilanden, een appartement verhuren of een bedrijfspand bezitten. Formeel wordt de belasting geheven van: de particulier of rechtspersoon die aan het begin van een kalenderjaar het genot van de onroerende zaken in Caribisch Nederland heeft op grond van eigendom, bezit of een beperkt recht zoals het erfpachtrecht. Ook als de particulier of de rechtspersoon niet in Caribisch Nederland woonachtig of gevestigd is, is er sprake van belastingplicht voor de vastgoedbelasting. Er zijn diverse vrijstellingen, waardoor niet alle onroerende zaken onder de vastgoedbelasting vallen.


Toelichting:

De vastgoedbelasting geldt niet voor:

 • De ‘eigen woning’, dat is de woning die de eigenaar als hoofdverblijf bewoont.
 • Onroerende zaken die behoren tot het ondernemingsvermogen van een IB-onderneming (éénmanszaak).
 • Onroerende zaken die eigendom zijn van een lichaam dat op grond van de opbrengstbelasting niet in Caribisch Nederland is gevestigd.
 • Een onroerend zaak is bijvoorbeeld: een huis, een vakantiewoning, een stuk bouwgrond, een kantoor of een restaurant.

3. Voor welke onroerende zaken gelden vrijstellingen voor de VGB?

De meest voorkomende vrijstellingen zijn:
 • De ‘eigen woning’ die door de eigenaar als hoofdverblijf wordt gebruikt.
 • Onroerende zaken bestemd voor openbare erediensten (kerken), m.u.v. een woning; Onroerende zaken, in het bezit van het Rijk of de Openbare Lichamen van Caribisch Nederland, die niet voor een economische activiteit worden gebruikt.
 • Braakliggende terrein in bezit van een inwoner van Caribisch Nederland

Toelichting:

Bestuurskantoor, scholen enz.
 • Onroerende zaken, van een lichaam dat in Nederland wordt geacht te zijn gevestigd. In dat geval is het lichaam onderworpen aan de vennootschapsbelasting.
 • Braakliggende grond zonder bestemming als de eigenaar een inwoner (natuurlijk persoon) is van Caribisch Nederland

4. Over welk jaar betaal ik vastgoedbelasting?

De belasting wordt jaarlijks geheven van degene die op 1 januari eigenaar was van de onroerende zaak.

5. Wat is een waardebeschikking?

De waardebeschikking geeft de waarde van uw onroerend goed aan voor de vastgoedbelasting. Op basis van deze waarde wordt de verschuldigde vastgoedbelasting bepaald. Als waarde geldt de prijs die verkregen zou worden als de onroerende zaak wordt geleverd in de staat waarin deze zich op de peildatum bevindt en door de koper meteen in gebruik kan worden genomen.

6. Hoe wordt de waardebeschikking vastgesteld? Hoe wordt de waarde van mijn huis / pand bepaald?

 • Vaststelling waarde voor Bonaire:
 • Eens per 5 jaar wordt in opdracht van de Belastingdienst de waarde van onroerende zaken (waaronder tweede woningen en bedrijfspanden) opnieuw vastgesteld en een nieuwe beschikking uitgereikt. Dit is zo in de wet geregeld.
 • De waardebepaling van de  woningen is dit keer tot stand gekomen aan de hand van een prijsindexcijfer dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is bepaald. Het CBS heeft berekend dat de woningprijzen per 1 januari 2016 ten opzichte van 1 januari 2011 gemiddeld met 4.8% zijn gedaald. Dit percentage wordt door de Belastingdienst toegepast  voor woningen die niet tussen 2011 en 2016 verkocht zijn. Als een object tussen 1-1-2011 en 1-1-2016 verkocht is, dan is de gerealiseerde verkoopprijs het uitgangspunt voor de berekening van de hoogte van de VGB. Ook op die prijs zal het voor de periode geldende  indexcijfer nog worden toegepast.

7. Wordt de waarde wel objectief bepaald?

zie vraag # 6

8. Hoe vaak krijg ik een waardebeschikking?

De waardebeschikking krijgt u in beginsel een keer in de 5 jaar, tenzij er belangrijke wijzigingen komen in het onroerend goed bijvoorbeeld  door een verbouwing of door sloop. Waardewijziging als gevolg van marktontwikkelingen is geen reden voor tussentijdse aanpassing. De vastgoedbelasting die u moet betalen is daarmee 5 jaar hetzelfde.


Toelichting:

1x per 5 jaar, tenzij tussentijdse wijzigingen van invloed zijn op de waarde van het object. Als de onroerende zaak in het jaar voorafgaand aan het tijdvak van de heffing wijzigt als gevolg van bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging wordt, de waarde bepaald met inbegrip van de wijziging en geldt deze waarde vanaf het begin van het volgende kalenderjaar. Dit geldt niet in geval u een verzoek om inversteringsvrijstelling heeft ingediend en deze is toegewezen.

9. Op mijn grond staan 2 (of 3 of meer) panden (objecten). Wordt er per pand een waardebeschikking opgesteld?

Er wordt een aparte waardebeschikking opgesteld als ieder object beoordeeld naar zijn indeling bestemd is om afzonderlijk geheel te worden gebruikt.


Toelichting:

Voorbeeld: bij een appartement moet er sprake zijn van losstaand met een eigen ingang, eigen sanitaire voorzieningen, eigen keuken etc.

10. Waarom krijg ik een aanslag?

U krijgt een aanslag, omdat u door de B/CN bent aangemerkt als een belastingplichtige voor de VGB.

11. Hoe komt men aan het bedrag op de aanslag?

Door het voordeel te berekenen over de vastgestelde waarde, waarover dan de belasting wordt geheven.
Zie vraag 13.

12. Hoe vaak krijg ik een aanslag voor de vastgoedbelasting?

Zo lang u belastingplichtige voor de vastgoedbelasting blijft, krijgt u jaarlijks een aanslag voor de VGB.

13. Hoeveel vastgoedbelasting moet ik betalen?

De vastgoedbelasting wordt geheven over de onroerende zaak. Dat gebeurt in twee stappen.
Eerst wordt het rendement bepaald. Dat is 4% van de waarde van de onroerende zaak.
Dit wordt vervolgens belast tegen een tarief van 17,5%. U betaalt daardoor effectief 0.7% vastgoedbelasting over de waarde van het onroerend goed.
Op Bonaire worden daarbij nog 15 % opcenten berekend van het bedrag van de aanslag, ten behoeve van het eilandgebied.

Toelichting:
Een voorbeeld. De waarde van het onroerend goed is USD 100.000.
Stap 1. Het rendement van 4% is dan USD 4.000.
Stap 2. Daarover wordt 17.5% V GB betaald en dat is USD 700.
Voor Bonaire te vermeerderen met eilandelijke opcenten van 15% van het bedrag van de aanslag.
Aanslag inclusief opcenten wordt USD 805
.

14. Hoe wordt de aanslag berekend?

Het belastbare voordeel wordt gesteld op 4% van de waarde, zoals aangegeven in de waardebeschikking. Hierover bedraagt dan de vastgoedbelasting 17.5 %..

15. Over welk jaar krijg ik een aanslag?

In 2017  ontvangt u de aanslag voor 2016.

16. Hoe kan ik betalen?

Op het aanslagbiljet staat de wijze van betalen vermeld. De aanslag dient u in één keer te betalen. B/CN biedt u verschillende manieren om te betalen. U mag de betaalwijze kiezen die u het beste uitkomt:

 • Een betalingsopdracht aan uw bank;
 • Internet bankieren.


Het afschrift van uw bankrekening geldt als bewijs van uw betaling.


Toelichting:

Rekeningnummers:

 • Bonaire: MCB 402.91.708
 • B.D.C. 306.388.01
 • ORCO 760.100.01.95
 • RBC 84.00.000.180.87.2997
 • Saba: Windward Island Bank-BCN 810.500.000
 • Statia: Windward Island Bank-BCN 820.50.000

17. Kan ik gespreid betalen?

Nee. De aanslag dient in een keer te worden betaald. Als dat problemen oplevert kan bij de ontvanger een betalingsregeling worden getroffen. In dat geval is wel invorderingsrente verschuldigd.

18. Mag ik in euro’s of guldens betalen?

Nee, de aanslag wordt in USD betaald.

19. Ik ben het niet eens met de hoogte van de vastgestelde waarde.

Bezwaar
Tegen de waardebeschikking kunt u bezwaar maken. U moet dan een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst/Caribisch Nederland binnen twee maanden na de dagtekening van de waardebeschikking. In uw brief moet u de reden voor uw bezwaar aangeven. Tevens moet u maand/jaar en het aanslagnummer die op de aanslag zijn geprint in uw brief vermelden. U kunt alleen binnen deze twee maanden tegen de vastgestelde waarde in bezwaar komen. Na deze periode kunt u geen bezwaar meer maken tegen de waarde die als basis dient voor de aanslag vastgoedbelasting.

Uitstel van betaling
Als u een bezwaarschrift indient, kunt u uitstel van betaling vragen bij de Ontvanger van Belastingdienst/ Caribisch Nederland. U kunt bij de Ontvanger van Belastingdienst/Caribisch Nederland informeren aan welke voorwaarden u moet voldoen en op welke wijze u uw verzoek moet indienen.

20. Mijn vennootschap heeft geen onroerend goed, toch heb ik een waardebeschikking gehad.

U kunt bezwaar maken, zie vraag # 19.

21. Ik heb geen verhuurd appartement of een appartement als 2e woning, toch heb ik een waardebeschikking gehad.

U kunt bezwaar maken, zie vraag # 19.

22. Ik heb geen 2e huis, toch heb ik een waardebeschikking gehad.

U kunt bezwaar maken, zie vraag # 19.

23. Ik heb mijn huis/bedrijf/appartement net verkocht.

Vastgoed belasting is verschuldigd door de persoon die op 1 januari eigenaar was van de onroerende zaak. Een latere verkoop in het jaar is niet van belang voor de verschuldigde vastgoedbelasting. Wel kan de verkoper de vastgoedbelasting die betrekking heeft op het resterende gedeelte van het jaar verrekenen met de koper van het vastgoed. Daarover moeten koper en verkoper zelf onderling afspraken maken.

24. Ik verhuur het appartement niet of heel weinig.

Of u het appartement of huis vaak of weinig verhuurt, is niet bepalend voor de vastgoedbelasting. Het rendement wordt fictief vastgesteld op 4% van de waarde van de onroerende zaak ongeacht
de werkelijke inkomsten.

25. Ik kom nauwelijks in mijn 2e huis.

zie vraag # 24

26. Ik heb geen activiteit in mijn pand.

zie vraag # 24

27. Wat wordt verstaan onder braakliggende terreinen?

Braakliggende terreinen zijn terreinen waar niets op gebouwd is. Zolang de waarde van de braakliggende grond ten minste 90% bedraagt van de totale waarde van de onroerende zaak, is de gehele onroerende zaak van de vastgoedbelasting vrijgesteld. Zolang de waarde van de opstal minder bedraagt dan 10% van de totale waarde van de onroerende zaak kan van de vrijstelling gebruik worden gemaakt. Deze vrijstelling geldt alleen voor ingezetenen van Caribisch Nederland.

28. Wat is de relatie met de inkomstenbelasting?

Tot en met het belastingjaar 2010 moest u als particulier huurinkomsten aangeven die u genoot uit (andere) onroerende zaken voor de inkomstenbelasting. Vanaf het belastingjaar 2011 geldt dat niet meer. Daarvoor in de plaats wordt vastgoedbelasting geheven.

29. Op Bonaire zijn er opcenten. Wat betekent dat?

Het Openbaar Lichaam kan opcenten heffen op de vastgoedbelasting. Bonaire heeft die opcenten vastgesteld op 15% over het bedrag aan vastgoedbelasting (VGB). Op Saba en St. Eustatius worden geen opcenten geheven.

30. De straatnaam en/of huisnummer zijn volgens mij niet goed, de waarde en de kadastrale aanduiding van het object zijn wel goed. Moet ik nu een bezwaarschrift indienen?

Als de straatnaam of huisnummer op de beschikking niet hetzelfde zijn als de u bekende straatnaam of huisnummer hoeft u geen bezwaarschrift in te dienen. Als u niet belastingplichtig bent voor de vastgoedbelasting of de waarde of de kadastrale aanduiding is niet juist maak dan wel bezwaar.


Toelichting:

Op de beschikking staan de straatnaam en het huisnummer vermeld volgens het nieuwe eilandelijke stratenplan. Hierdoor krijgen sommige straten een andere naam en/of worden huisnummers gewijzigd.

end faq