Jaarrekening

Een lichaam dat in bezit is van een vestigingsplaatsbeschikking dient jaarlijks binnen negen maanden na afloop van het boekjaar zijn jaarrekening in te dienen.

Let op! Vanaf 1 januari 2024 geldt deze verplichting voor alle in Caribisch Nederland gevestigde lichamen en vaste inrichtingen. Deze nieuwe regelgeving is daardoor al van toepassing op de jaarrekeningen over het boekjaar 2023.

Wat is een jaarrekening en waarom heeft u het nodig?

Veel bedrijven maken een jaarverslag: een rapportage van hun bedrijfsactiviteiten van het afgelopen jaar. De jaarrekening is hier een vast onderdeel van en geeft het financiƫle overzicht van de onderneming. Deze bestaat altijd minimaal uit de balans, resultatenrekening en een toelichting hierop. Hoe groter het bedrijf, des te uitgebreider de jaarrekening zal zijn.

Zelf de jaarrekening opstellen, of dit uitbesteden?

De jaarrekening kan veel inzicht bieden in de staat van een bedrijf. Maar om dit inzicht te krijgen, moet de administratie wel kloppen. Daarom moet deze nauwkeurig bijgehouden worden.

Indien een eenmanszaak groeit en de administratie meer tijd vraagt, kan ervoor gekozen worden om de boekhouding door een accountant te laten doen. De accountant kan dan ook de jaarrekening opstellen en indienen bij de Belastingdienst.

Jaarstukken

Een lichaam dat belastingplichtig is voor de opbrengstbelasting dient jaarlijks binnen negen maanden na afloop van het boekjaar zijn jaarstukken in te dienen.

Let op! Vanaf 1 januari 2024 geldt deze verplichting voor alle in Caribisch Nederland gevestigde lichamen en vaste inrichtingen.

Met andere woorden, elk jaar op uiterlijk 30 september dienen de jaarstukken van het jaar daarvoor ingediend te zijn. De stukken moeten bestaan uit een balans-, verlies- en winstrekening alsmede een toelichting op deze stukken en dienen opgesteld te zijn volgens de bepaling van artikel 15, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek BES. De Belastingdienst wenst dat er ook een specificatie van de balansposten ABB en loonheffing per 31 december verstrekt wordt. Daarnaast wenst de Belastingdienst een opgaaf van het salaris van de directeur grootaandeelhouder, van de meest verdienende werknemer en een opgaaf van de uitgekeerde dividenden. Tevens moeten de jaarstukken ondertekend zijn door de bestuurder van het lichaam. Vanaf het boekjaar 2022 dient naast de bovengenoemde informatie additionele gegevens aangeleverd te worden, namelijk metadata. U leest hier alles over metadata.

Uitstelregeling

Op grond van de Belastingwet BES zijn alle lichamen verplicht binnen negen maanden na afloop van het boekjaar hun jaarrekening inclusief bijlagen in te dienen.

Op grond van de Belastingwet BES kan de Inspecteur onder door hem te stellen voorwaarden uitstel verlenen voor het indienen van de jaarrekening inclusief bijlagen.

Voor het aanvragen van een verzoek om uitstel, kan gebruik worden gemaakt van dit formulier.