Aanslag en bezwaar opbrengstbelasting

Indien u geen aangifte doet en de verschuldigde belasting niet (tijdig) afdraagt kan een naheffingsaanslag met boete worden opgelegd. Indien u het niet eens bent met de aanslag kunt u binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag gemotiveerd bezwaar indienen bij de Belastingdienst Caribisch Nederland.

Gemotiveerd bezwaar

Nota Opbrengstbelasting (Nederlands)

U moet deze nota uitreiken aan de rechthebbende tot de opbrengst, zodra de opbrengst is uitbetaald, tegoed geschreven, verrekend of uitgereikt. Een kopie van deze nota dient u 5 jaar op volgorde van serie- en volgnummer te bewaren in uw administratie.

Nota Opbrengstbelasting (English)

You must issue this nota to the party entitled to the revenue as soon as the revenue has been paid out, credited, set off or issued. You should keep a duplicate of this nota in your administrative records in order of series and number for a period of 5 years.

Vestigingsplaats beschikking

Lichamen kunnen bij de inspecteur een vestigingsplaatsbeschikking aanvragen waarin deze verklaart dat het lichaam op de BES-eilanden is gevestigd. Lichamen die beschikken over een dergelijke vestigingsplaatsbeschikking vallen onder de werking van de opbrengstbelasting.

95% beschikking

Lichamen kunnen in aanmerking komen voor een 95% beschikking, indien het lichaam voor 95% deelneemt in een lichaam dat:
- is toegelaten tot een handels- en diensten entrepot als bedoeld in Hoofdstuk V van de Douane- en Accijnswet BES, of
- in het bezit is van een vestigingsplaatsbeschikking (zgn. houdstermaatschappijen)

Uitstelregeling

Op grond van artikel 5.10 lid1 Belastingwet BES zijn lichamen welke belastingplichtig zijn voor de opbrengstbelasting verplicht binnen negen maanden na afloop van het boekjaar hun jaarrekening inclusief bijlagen in te dienen.

Op grond van artikel 5.10 lid 4 Belastingwet BES kan de inspecteur onder door hem te stellen voorwaarden uitstel verlenen voor het indienen van de jaarrekening inclusief bijlagen.

Verzoek Uitstel Jaarrekening

Voor het aanvragen van uitstel tot het indienen van een jaarrekening, kan gebruik gemaakt worden van het bovenstaande verzoek uitstel jaarrekening.