Terugbetaling

Wanneer u in Caribisch Nederland goederen invoert, betaalt u algemene bestedingsbelasting (ABB) en mogelijk accijns. U betaalt deze invoerheffingen bij aangifte, tenzij u vrijstelling heeft voor de betaling.

Het kan voorkomen dat u achteraf merkt dat u door een fout in de aangifte teveel invoerheffing heeft betaald. In de meeste gevallen voorziet de Douane en accijnswet BES erin dat u de teveel betaalde invoerheffing terug kunt krijgen.

In welke gevallen kan ik een verzoek indienen om bij invoer betaalde ABB en/of accijns terug te ontvangen?

 1. Goederen waarbij bij het doen van aangifte een fout is gemaakt
 2. Om redenen van billijkheid (ABB, artikel 6.21 Belastingwet BES)
 3. Accijnsgoederen die worden uitgevoerd

1. Goederen waarbij bij het doen van aangifte een fout is gemaakt

Het betreft de volgende situaties:

 • Er bestond geen verplichting tot betaling of het bedrag dat u heeft betaald is hoger dan u zou moeten betalen; Voorbeeld: u gebruikte een onjuiste wisselkoers bij het omrekenen van vreemde valuta naar USD.
 • De goederen zijn bij vergissing ten invoer aangegeven; Voorbeeld: de goederen zijn ten invoer aangegeven maar waren bestemd om door te voeren.
 • De goederen worden door de importeur geweigerd; Voorbeeld: de goederen worden door de importeur geweigerd omdat zij gebreken vertonen of omdat zij om de een of andere reden niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van het contract op grond waarvan de goederen zijn ingevoerd.
 • De goederen bevinden zich in bijzondere situaties; Voorbeeld: de goederen zijn per abuis naar de importeur gezonden.

Gelden er voorwaarden om ABB en/of accijns terug te ontvangen?

 • a. De persoon die de aangifte heeft gedaan (de aangever) moet kunnen aantonen dat sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties.
 • b. In verschillende situaties geldt dat de eerder ingevoerde goederen zullen worden teruggezonden (uitgevoerd) naar de leverancier. Bij het uitvoeren van goederen zult u altijd een aangifte ten uitvoer moeten indienen bij Douane Caribisch Nederland. Let er in dit geval op dat u de Douane informeert dat u juist deze goederen gaat uitvoeren. De Douane kan zo vaststellen dat sprake is van uitvoer van de eerder ingevoerde goederen. Indien dat namelijk niet vaststaat, kan het betekenen dat de terugbetaling wordt geweigerd.
 • c. U moet het verzoek voor teruggave indienen bij Douane Caribisch Nederland binnen vijf jaar na het doen van de aangifte ten invoer.

2. Om redenen van billijkheid (ABB, artikel 6.21 Belastingwet BES)

De Belastingwet BES biedt een mogelijkheid om vanuit redenen van billijkheid terugbetaling van bij invoer betaalde ABB te verlenen. Dit is een situatie die niet al onder punt 1 is opgesomd.

Indien u van mening bent dat het billijk is om ABB terug te ontvangen kunt u een onderbouwd verzoek om terugbetaling indienen. De voorwaarden voor de onder punt 1 bedoelde verzoeken zijn ook bij dit verzoek van toepassing.

3. Accijnsgoederen die worden uitgevoerd

Accijns is een zogenoemde verbruiksbelasting. Wanneer bij Belastingdienst Caribisch Nederland de accijns is voldaan, maar het verbruik van de goederen vindt niet plaats op Bonaire (alle accijnsgoederen) of Saba of Sint Eustatius (uitsluitend benzine), omdat de goederen worden uitgevoerd, kan in bepaalde situaties terugbetaling van accijns worden verleend. Hierbij geldt, afhankelijk van de soort accijnsgoed, een minimum hoeveelheid die moet zijn uitgevoerd.

Let op: in deze situatie geldt een mogelijke terugbetaling ook indien het accijnsgoed in Caribisch Nederland is vervaardigd en de accijns op een binnenlandse accijnsaangifte werd voldaan.

Informeer bij Douane Caribisch Nederland, team Klantbehandeling naar de voorwaarden.

Op welke manier vraag ik de teveel betaalde invoerheffing terug?

Om teveel betaalde ABB en/of accijns terug te ontvangen, dient u een schriftelijk verzoek in bij Douane Caribisch Nederland. U vermeldt in het verzoek de volgende zaken:

 • de datum waarop en het aangiftenummer waarmee de goederen werden ingevoerd;
 • de reden voor de gewenste terugbetaling;
 • per soort invoerheffing (ABB, accijns) een berekening van het bedrag aan terugbetaling.

U overlegt alle relevante documentatie voor de behandeling van het verzoek, zoals:

 • een kopie van het invoerdocument;
 • de bij invoer gebruikte factuur;
 • correspondentie met de leverancier van de goederen;
 • een creditnota (indien van toepassing)

Waar moet ik het verzoek om terugbetaling indienen? Het verzoek om terugbetaling dient u in bij Douane Caribisch Nederland, team Klantbehandeling (zie voor gegevens onder contact).

Let op: wanneer de invoer plaatsvond op Saba of Sint Eustatius mag het verzoek ook worden ingediend bij het kantoor van Belastingdienst Caribisch Nederland daar (zie voor gegevens onder contact). Dit kantoor zal het verzoek doorsturen naar het douaneteam Klantbehandeling op Bonaire.

Geldt er een ondergrens bij een verzoek om terugbetaling?

Het bedrag aan terug te betalen ABB dient ten minste USD 8,- te bedragen.

Wie dient het verzoek in en aan wie wordt de terugbetaling verleend?

Het verzoek wordt ingediend door de aangever (de persoon die de aangifte heeft ingediend). De aangever mag ook een derde machtigen om namens hem het verzoek in te dienen. Na goedkeuring wordt het bedrag aan teveel betaalde invoerheffing uitsluitend terugbetaald aan de persoon die eerder de betreffende heffing heeft betaald.

Voorbeeld: een douane-expediteur heeft ten behoeve van een importeur, op eigen naam en voor eigen rekening een invoeraangifte verzorgd. De importeur dient met een machtiging van de douane-expediteur het verzoek om terugbetaling in. Wanneer dit leidt tot een terugbetaling wordt deze verleend aan de douane-expediteur.