Geld en waardepapieren

USD 10.000 of meer meenemen aan geld en waardepapieren

Neemt u liquide middelen ter waarde van USD 10.000 of meer mee als u Caribisch Nederland in- of uit reist? Dan moet u hiervoor een aangifte doen bij de douane. Als de liquide middelen een gezamenlijke waarde hebben tot en met USD 9.999,99 hoeft u geen aangifte te doen. Het maakt niet uit of u geld meeneemt of andere waardepapieren. Het is een aangifteplicht. U hoeft geen belasting te betalen.

U moet ook aangifte doen als u geen eigenaar bent, maar de liquide middelen vervoert voor iemand anders.

Waarde omrekenen in USD

Liquide middelen in vreemde valuta moeten worden omgerekend naar USD’s.

Wat zijn liquide middelen?

Liquide middelen zijn:

  • contant geld;
  • aan toonder gestelde verhandelbare waardepapieren;
  • goud en diamanten;
  • alsmede andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen waardedragers of goederen.

Aangifte doen van liquide middelen

Aangifte doet u met het aangifteformulier. Welke gegevens u moet invullen staat op dat formulier. U kunt het Aangifteformulier liquide middelen downloaden of erom vragen bij de Douane. Vul het formulier in. U moet het daarna afgeven bij de Douane als u Caribisch Nederland binnenkomt of verlaat.