HDE vestigen

De vestiging van een HDE bestaat uit twee onderdelen:

 • a. het besluit tot instelling van een HDE
 • b. de toelating van een rechtspersoon tot een HDE

Ad a. Het besluit tot instelling van een HDE

Bij een besluit tot instelling van een HDE worden de volgende stappen doorlopen:

 • U dient een schriftelijk verzoek tot instelling van een HDE in bij de Directeur van Belastingdienst Caribisch Nederland. Daarbij geeft u aan welk terrein het betreft en welke economische activiteiten u voorziet;
 • De Directeur overlegt met het bestuur van het betreffende eiland;
 • De aanvraag en reactie van het eilandbestuur worden voorgelegd aan de Minister van FinanciĆ«n die een besluit neemt;
 • Indien tot instelling van het HDE wordt overgegaan zal in het besluit ook worden vastgelegd wie belast is met het beheer en de exploitatie van het HDE;
 • In een bijlage van de uitvoeringsregeling Douane- en accijnswet BES zal het HDE-terrein worden omschreven.

Ad b. De toelating van een rechtspersoon tot een HDE

Tot een HDE worden uitsluitend rechtspersonen toegelaten. Bij deze toelating gelden strikte voorwaarden op het gebied van het leveren van een economische bijdrage aan het betreffende eiland. Er moet worden voldaan aan vereisten met betrekking tot:

 • investering;
 • omzet;
 • het bieden van werkverschaffing.

Bij de toelating van een rechtspersoon zijn de volgende stappen van toepassing:

 • u dient een schriftelijk verzoek tot toelating in bij de Directeur van Belastingdienst Caribisch Nederland;
 • De Directeur onderzoekt of aan de voorwaarden tot toelating wordt voldaan en beslist bij beschikking op het verzoek.