Metadata

Ingaande het boekjaar 2022* dient samen met de jaarrekening en bijlagen een overzicht ingediend te worden met metadata. Samen met de uitnodiging tot het indienen van de jaarrekening reikt de belastingdienst een bijlage uit waarop deze gegevens opgenomen kunnen worden. De bijlage is ook hier te vinden. Het gaat om de 9 gegevens die hieronder omschreven worden. De metadata kan samen met de jaarrekening ook middels MijnCN ingediend worden. U leest hier alles over het online indienen van uw jaarrekening en aangifte opbrengstbelasting.

*In MijnCN kan vanaf het boekjaar 2021 de metadata ingevuld en aangeleverd worden.

SBI-sectie

De hoofd SBI-code van de onderneming is de SBI-code van die bedrijfsactiviteit waaruit de hoogste omzet wordt verkregen, of waarbij het grootste aantal werknemers is betrokken. Het eerste criterium heeft de voorkeur. In dit formulier is de hoofd SBI-code gesplitst in de SBI-sectie met daaronder specifieke SBI-codes. Klik hier voor het formulier.

SBI-code

Dit veld beschrijft in combinatie met de SBI-sectie de hoofd SBI-code van de onderneming. Klik hier voor het formulier.

Bruto omzet - exclusief algemene bestedingsbelasting

De totale omzet, het totale bedrag van de verkopen, exclusief algemene bestedingsbelasting. In deze omzet dient het geheel aan gerealiseerde omzet te worden aangegeven zowel de onbelaste, belaste als vrijgestelde prestaties voor de algemene bestedingsbelasting.

Balanspost algemene bestedingsbelasting

De balanspost algemene bestedingsbelasting geeft een overzicht van de belasting die verschuldigd (+) is aan of te vorderen (-) is van de Belastingdienst CN. Als aangiften steeds juist en volledig zijn voldaan staat op deze balanspost de algemene bestedingsbelasting vermeld die wordt aangegeven in de laatste aangifteperiode van het jaar maar nog niet is voldaan.

Balanspost loonheffing

De balanspost loonheffingen geeft een overzicht van de belasting die verschuldigd (+) is aan of te vorderen (-) is van de Belastingdienst CN. Als aangiften steeds juist en volledig zijn voldaan staat op deze balanspost de loonheffingen vermeldt die wordt aangegeven in de laatste aangifteperiode van het jaar maar nog niet is voldaan.

Totale loonkosten

De totale kosten van loon aan de werknemers gedurende het jaar. Deze bevat tenminste de totale cumulatie brutoloonsom van alle werknemers inclusief het werkgeversdeel van de premies werknemersverzekeringen en de werkgeverspremie zorgverzekering.

Aantal personeelsleden

Naast de personen in loondienst, ook uitzendkrachten en overig ingeleend personeel.

Balansposten overige belastingen

Dit is het totaal van alle verschuldigde (+) of te vorderen (-) belastingen (exclusief de algemene bestedingsbelasting en loonheffingen). Denk hierbij aan de opbrengstbelasting, kansspelbelasting, overdrachtsbelasting, vastgoedbelasting, motorrijtuigenbelasting etc.

Dividenduitkering

Totaal van het in het jaar uitgekeerde opbrengst/dividend aan de gerechtigden. Hierbij dient ook de verschuldigde opbrengstbelasting te worden meegenomen.