Beslag

Als u  na het ontvangen van het dwangschrift nog niet betaalt, legt de belastingdeurwaarder beslag op uw bezittingen.

U kunt tegen het beslag (de ten uitvoer legging van het dwangschrift) in verzet gaan.

Het verzet moet u door een gerechtsdeurwaarder laten betekenen aan de ontvanger en binnen een maand na deze betekening moet u het geding tegen de ontvanger aanhangig maken.  De zaak wordt vervolgens behandeld bij een rechtbank.

Beslag op uw roerende zaken

De belastingdeurwaarder kan bij u thuis of in uw bedrijf komen om beslag te leggen op de roerende zaken, b.v. op uw inboedel. Hij maakt hiervan een verslag; het proces-verbaal van beslag. U ontvangt een afschrift hiervan. Als de belastingdeurwaarder beslag heeft gelegd, kunt u niet meer vrij over uw bezittingen beschikken. De bezittingen mogen niet beschadigd, verkocht of weggegeven worden. Wordt dit wel gedaan, dan is dit diefstal en zal de Belastingdienst aangifte doen bij de politie. De belastingdeurwaarder kan de in beslaggenomen goederen ook wegvoeren.

Als u nog steeds niet betaalt, verkoopt de belastingdeurwaarder de in beslag genomen zaken.

Beslag op uw onroerende zaken

Bij beslag op onroerende zaken gaat het meestal om de onroerende zaak, b.v. uw woning, terrein, appartement. De belastingdeurwaarder maakt een proces-verbaal van beslag op met de kadastrale gegevens. Het beslag wordt geregistreerd bij het Kadaster. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

Beslag op bezittingen die een ander voor u beheert - Derdenbeslag

Het kan zijn dat u bezittingen hebt uitgeleend of het beheer ervan hebt uitbesteed. Ook op deze zaken kan de belastingdeurwaarder beslag leggen. Bij zo’n derdenbeslag kunt u niet meer vrij over uw bezittingen beschikken. Uw banktegoeden of schade-uitkeringen worden dan aan ons uitbetaald. Degene die uw bezittingen voor u beheert, moet aan ons opgeven wat hij precies van u heeft. Daarna moet hij uw geld en bezittingen overdragen aan de belastingdeurwaarder.

Beslag op uw loon of uitkering

De belastingdeurwaarder kan beslag leggen op uw loon, uitkering, pensioen of op andere periodieke uitkeringen die u ontvangt. Iedere maand eist hij dan een deel van uw salaris of uitkering op van uw werkgever, of van de persoon of instantie die de uitkering betaalt. Voor beslag is er geen tussenkomst van de rechter nodig. De wet (Belastingwet BES)kent die bevoegdheid toe aan de Belastingdienst. Dit beslag blijft gelden totdat de totale belastingschuld is afbetaald.

Wij kunnen onder meer beslag leggen op:

 • loon, vakantie-uitkering, ziekengeld, gratificaties en tantièmes;
 • wachtgeld en pensioen;
 • uitkeringen zoals AOW en bijstand;
 • alimentatie;
 • lijfrente termijnen van levensverzekeringen.

Om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien, vordert de Belastingdienst meestal niet uw hele loon of uitkering. De Belastingdienst legt beslag op maximaal 1/3 deel van uw inkomen.

Hoe en wanneer kunt u alsnog betalen?

Ook als de belastingdeurwaarder beslag heeft gelegd op uw bezittingen, kunt u tot op de dag van de verkoop nog betalen. In het algemeen vindt de verkoop plaats vier weken na de beslaglegging. Betaal zo snel mogelijk, want de belastingdeurwaarder moet de verkoop vooraf via aanplakbiljetten en advertenties bekend maken. Deze extra kosten komen ook voor uw rekening.

U bent het niet eens met het beslag

U kunt in verzet komen tegen het beslag. U moet dan een advocaat inschakelen om de Belastingdienst te dagvaarden. De zaak wordt vervolgens behandeld bij een rechtbank.

Ook als de belastingdeurwaarder beslag legt op zaken die niet van u zijn, mag hij die verkopen. Als de eigenaar van deze zaken het daar niet mee eens is, kan hij een zogenoemd verzetschrift of beroepschrift indienen, bij de Belastingdienst of bij de rechtbank. Hierin moet hij duidelijk maken dat hij de eigenaar is en waarom hij het niet eens is met het beslag.

Verkoop van bezittingen

Als u  na de beslaglegging op de bezittingen nog niet  betaalt, zal de belastingdeurwaarder deze verkopen. De verkoop is voor iedereen toegankelijk en kan plaatsvinden op het adres waar de zaken in beslag zijn genomen of op een andere door de Belastingdienst gekozen plaats. De verkoop wordt via advertenties in de kranten bekend gemaakt.

Voor de verkoop van uw onroerende zaak schakelen wij een notaris in.

De opbrengst van de verkoop wordt op uw totale schuld afgeboekt.

Deze bestaat dan o.a. uit:

 • de kosten van de aanmaning;
 • de kosten van het dwangbevel;
 • de kosten van de beslaglegging;
 • de kosten van de verkoop (b.v. bekendmaking);
 • de invorderingsrente;
 • uw belastingschuld.