Buitenlands belastingplichtigen

U bent buitenlands belastingplichtige als u niet op de BES-eilanden woont, maar wel inkomen heeft uit op de BES-eilanden gelegen bronnen.

Voor zover verkregen uit de opbrengst van:

 • schuldvorderingen verzekerd door hypotheek op onroerende zaken gelegen op de BES-eilanden.
 • andere bestanddelen van het roerend kapitaal (maar geen effecten), waarvan de opbrengst afhankelijk is van:
  • hetzij de opbrengst van een bedrijf of beroep, voor zover het op de BES-eilanden wordt uitgeoefend;
  • hetzij van de hoeveelheid of de opbrengst van enig product, op de BES-eilanden gewonnen, bewerkt of verwerkt;
 • bedrijven en beroepen uitgeoefend op de BES-eilanden. Indien die werkzaamheden korter dan drie maanden achtereen duren, kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van belasting worden verleend;
 • aandelen in, of winstbewijzen, obligaties of schuldvorderingen van een op de BES-eilanden gevestigde vennootschap;
 • vervreemding (bijvoorbeeld verkoop) van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen in of winstbewijzen van een vennootschap waarbij het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld. Er is onder andere sprake van een aanmerkelijk belang indien u voor ten minste 5% aandeelhouder bent in een vennootschap;
 • een bestaande of vroegere dienstbetrekking door uzelf of door een ander vervuld als bestuurder of commissaris van een op de BES eilanden gevestigd lichaam;
 • een door de eilandsoverheid betaalde functie, terwijl de werkzaamheden buiten de BES eilanden werden verricht.