AOW uitkeringen uit Nederland

Geniet u als inwoner van Caribisch Nederland een Nederlandse AOW uitkering? Als dat het geval is, is de belastingheffing over uw AOW-uitkering op grond van de BRN toegewezen aan Caribisch Nederland.

De SVB in Nederland zal dan geen Nederlandse loonheffing inhouden op deze uitkering. De uitkering dient u als onderdeel van uw wereldinkomen te vermelden in uw aangifte inkomstenbelasting.

Als de SVB u niet aanmerkt als inwoner van Caribisch Nederland wordt wel Nederlandse loonheffing inhouden. Als u van mening bent dat dit ten onrechte gebeurd dan dient u bezwaar te maken tegen de inhouding bij de Belastingdienst/Limburg kantoor Buitenland (voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl).

Let op!

In de BRN en het Besluit voorkoming dubbele belasting BES zijn geen regels opgenomen voor de heffing van de premie volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Hiervoor gelden andere (internationale) regelingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst/CN.

Inkomen uit Nederland

Als u inkomen uit Nederland geniet, kan ook sprake zijn van dubbele belasting. Dit wordt voorkomen door de ‘Belastingregeling voor het land Nederland’ (BRN). Hierin is geregeld wanneer in Caribisch Nederland en wanneer in Nederland over het inkomen belasting mag worden geheven.

Om te weten wat de precieze gevolgen zijn voor uw belastingheffing in Caribisch Nederland, moet u deze regeling lezen. De integrale teksten van de BRN en Besluit ter voorkoming van dubbele belasting BES, kunt u downloaden van http://wetten.overheid.nl.

Let op: Indien wij u geen aangifte inkomstenbelasting toesturen dient u daar zelf bij ons om te vragen.