Vrijstellingen ABB

In een aantal branches en voor een aantal activiteiten bestaan vrijstellingen voor de ABB. U brengt dan geen ABB in rekening. Voorwaarde om voor een vrijstelling in aanmerking te komen is dat u een boekhouding voert waarin de gegevens die betrekking hebben op de vrijgestelde prestatie(s) op duidelijke en overzichtelijke wijze zijn vermeld.

Goederen en/of diensten die vrijgesteld zijn van ABB

De volgende leveringen van goederen en/of diensten op de BES-eilanden zijn vrijgesteld van ABB. Voor de leesbaarheid is de tekst per vrijstelling soms ingekort.

 • De levering van brood, graan, aardappelen en rijst. Niet als brood worden aangemerkt tussendoortjes (snacks) zoals ontbijtkoek, rijstwafels en biscuits, maar ontbijtbroodjes (croissants) en voorgebakken (bake-off) brood worden wel als brood aangemerkt;
 • Het verzorgen van openbaar personenvervoer en schoolbusdiensten over de weg (taxi, bus etc.);
 • De diensten die door ziekenhuizen en laboratoria voor medisch onderzoek worden verricht, maar ook de diensten die door artsen, tandartsen, tandtechnici, verpleeg-en verloskundigen, fysio-en oefentherapeuten, chiropractors, logopedisten, diëtisten, podotherapeuten en psychologen worden verricht;
 • De levering van geneesmiddelen voor menselijk gebruik op recept van een arts;
 • De levering van medische kunst- en hulpmiddelen;
 • De verzorging van niet-commercieel onderwijs. Het gaat hier om door de overheid bekostigd en georganiseerd onderwijs en door niet-winstbeogende ondernemers verstrekt algemeen vormend onderwijs, beroepsopleidingen, maar ook aan personen jonger dan 21 jaar verstrekt onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming. Onderwijs met een vrijetijdskarakter (bijvoorbeeld auto- en motorrijlessen) dan wel dienende om vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer te verwerven, verstrekt aan niet-jongeren is in geen enkel geval vrijgesteld. Dan is er geen sprake van een beroepsopleiding;
 • De verzorging van postzendingen die postbezorger verplicht is te vervoeren;
 • De levering van water, elektriciteit en gas door waterleidings-, elektriciteits- en gasbedrijven alsmede de levering van brandstoffen voor de opwekking van energie aan die bedrijven;
 • De levering van een onroerende zaak, een andere dan een nieuw vervaardigd gebouw of een nieuw vervaardigd gedeelte van een gebouw en het erbij behorende terrein, indien ter zake van die levering overdrachtsbelasting is verschuldigd;
 • De levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en herverzekeringen door verzekeringsmaatschappijen en de diensten door tussenpersonen bij verzekeringen. Onder levensverzekering wordt verstaan een verzekering die (nagenoeg) uitsluitend ten doel heeft een of meerdere termijnen van uitkering te verzorgen en afhankelijk is van het leven van de verzekerde. Uitvaartverzekeringen (ongeacht de wijze van uitkering) zijn niet vrijgesteld;
 • De verhuur van hotelkamers en appartementen indien een toeristenbelasting verschuldigd is op grond van een eilandsverordening;
 • Diensten die bestaan uit het gelegenheid geven tot deelname aan casinospelen, loterijen, scratchloten, nummerloten, de inleg op nummers, bingo en soortgelijke spelen indien kansspelbelasting verschuldigd is;
 • Het ter beschikking stellen en uitlenen van gelden en de diensten betreffende waardepapieren, bank- en muntbiljetten (uitgezonderd die geen wettig betaalmiddel zijn en/of een verzamelwaarde hebben).. Bij het ter beschikking stellen en uitlenen van gelden en de diensten is bemiddeling begrepen, bewaring en beheer zijn uitgezonderd;
 • De leveringen van goederen en het verlenen van diensten aan beroepsconsuls en andere beroepsvertegenwoordigers van vreemde mogendheden, alsmede de hun toegevoegde ambtenaren en de bij hen inwonende en in dienst zijnde personen, allen mits zij vreemdeling zijn en geen ondernemer zijn op de BES-eilanden en onder voorwaarde van wederkerigheid. Let op! Voor deze vrijstelling dient u een verzoek aan B/CN te doen;
 • De vervoersdiensten door middel van luchtvaartuigen of zeeschepen.
 • De diensten die in een zee- of luchthavengebied op de BES-eilanden worden verricht met betrekking tot daar nog niet ingevoerde binnenkomende- en uitgaande goederen en diensten ten behoeve van zeeschepen en luchtvaartuigen die als openbaar vervoermiddel worden gebruikt voor personen- of goederenvervoer, (oorlogsluchtvaartuigen daaronder begrepen) maar uitgezonderd pleziervaartuigen;
 • De leveringen van brandstoffen, smeermiddelen en andere vloeistoffen, bestemd voor de voortstuwing, smering en ander technisch gebruik aan boord van zeeschepen en luchtvaartuigen en ook de leveringen van goederen die zijn bestemd voor de bevoorrading van uitgaande zeeschepen (uitgezonderd schepen voor de kustvisserij), reddingsboten, schepen voor hulpverlening op zee, oorlogschepen die als bestemming een haven of ankerplaats hebben buiten de BES-eilanden en luchtvaartuigen;
 • De diensten die door een in een handels- en dienstenentrepot gevestigde ondernemer als zodanig worden verricht;
 • Leveringen van goederen aan een in een handels- en dienstenentrepot gevestigde ondernemer, voor zover die goederen worden gebruikt ten behoeve van de in dat entrepot aanwezige goederen en bedrijfsmiddelen van die ondernemer;
 • De diensten die worden verricht aan een in een handels- en dienstenentrepot gevestigde ondernemer, uitsluitend voor zover die diensten verricht worden ten behoeve van de in een handels- en dienstenentrepot wettelijk toegelaten activiteiten of ten behoeve van zijn in dat entrepot aanwezige goederen en bedrijfsmiddelen;
 • Het verzorgen en verplegen van een in een inrichting opgenomen personen, alsmede het verstrekken van spijzen en dranken, geneesmiddelen en verbandmiddelen aan die personen, alsmede diensten door verzorgings- en bejaardentehuizen voor zover deze diensten zich richten op de huisvesting en verzorging van de bewoners;
 • De verhuur aan op de BES-eilanden woonachtige particulieren van onroerende zaken, welke zijn ingericht, bestemd en worden gebruikt voor permanente bewoning;
 • Diensten als bedoeld in artikel 7.1, aanhef, onderdeel a, van de Belastingwet BES, indien ter zake van het verrichten van die diensten overdrachtsbelasting verschuldigd is. Het gaat hierbij om prestaties die voor de ABB kwalificeren als dienst en die voor de overdrachtsbelasting vallen onder het begrip van (belastbare) ‘overdracht’: diensten bestaande uit de vestiging, afstand en opzegging van vruchtgebruik, van gebruik en bewoning, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal, grondrenten, hetzij in geld, hetzij in natura verschuldigd en dergelijke handelingen ten aanzien van onroerende zaken of de rechten waaraan deze zijn onderworpen. De vrijstelling van ABB is niet van toepassing indien om welke reden ook geen overdrachtsbelasting wordt geheven.

Kijk voor een volledige opsomming via de volgende link in het Handboek ABB.