Levering van goederen & diensten

In veel gevallen bestaat een prestatie van een ondernemer uit een combinatie van zowel levering van goederen als diensten. Indien een prestatie uit een combinatie van leveringen en diensten bestaat kan het lastig zijn om te beoordelen of én hoe een prestatie moet worden belast met ABB. Indien de prestatie als een levering van een goed wordt aangemerkt is deze immers alleen belast met ABB als de levering door een producent geschiedt.

Een voorbeeld van een combinaties van levering van goederen en diensten

Een eigenaar van een restaurant die een afhaalmaaltijd verkoopt verricht een levering van een goed. Deze levering is niet belast met ABB omdat de restauranthouder geen producent is.

Beoordeling combinatie van levering van goederen en diensten

Bij combinaties van leveringen van goederen en diensten kunt u voor de beoordeling of het om een levering en een dienst, een dienst of verschillende diensten de volgende uitgangspunten hanteren:

  • Bestaat de prestatie uit een serie elementen en handelingen dan moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden;
  • Elke prestatie (levering of dienst) moet apart en zelfstandig worden bekeken. Dat geldt in beginsel ook voor de afzonderlijke prestaties die deel uitmaken van een samengestelde prestatie. Als echter economisch gesproken, bezien vanuit de consument, één prestatie wordt verricht moet deze niet kunstmatig uit elkaar worden gehaald. Bijvoorbeeld de montage van onderdelen die worden gebruikt bij de onderhoudsbeurt aan een auto wordt als een dienst aangemerkt;
  • Het feit dat één prijs in rekening wordt gebracht is voor de beoordeling of sprake is van één of meer prestaties niet van doorslaggevende betekenis. Als er één vaste prijs wordt berekend ongeacht of de aangeboden nevenprestaties wel of niet worden afgenomen, zal dat er sneller toe leiden dat die nevenprestaties als bijkomende prestaties worden aangemerkt. Voorbeeld: Een ondernemer verhuurt auto’s. In de huurprijs van de auto is ook een wegenkaart begrepen. Voor het geheel wordt één prijs in rekening gebracht. Er zijn hier nu twee prestaties te onderscheiden t.w. de verhuur (=dienst) en de levering van de wegenkaart (= goed). De wegenkaart is niet los te koop en zal als bijkomende prestatie de hoofdprestatie (=verhuur) aantrekkelijker maken;
  • Bij een samengestelde prestatie bepalen de meest kenmerkende elementen van die prestatie of het geheel is aan te merken als één levering of dienst en hoe die prestatie moet worden gekwalificeerd, bezien vanuit de consument. Voorbeeld: het nuttigen van een maaltijd bij een restaurant. De prestatie wordt als één dienst aangemerkt;.
  • Bijkomende prestaties volgen de kwalificatie van de hoofdprestatie waaraan zij ondergeschikt zijn. Bijkomende prestaties zijn prestaties die voor de modale klant geen doel op zich vormen en de belangrijkste prestatie aantrekkelijker maken. Een bijkomende prestatie kan ook een middel zijn om zo goed mogelijk van een andere prestatie te profiteren. Het gaat daarbij om prestaties die samen met een andere prestatie worden verricht (in één transactie) en een kleine invloed op de totaalprijs van de betreffende transactie hebben, en die door dezelfde leverancier worden verricht.

Nog een voorbeeld van een combinaties van levering van goederen en diensten

De accountant die een jaarrekening opstelt en dit vastlegt in een rapport. De accountant verricht een dienst. Het gaat hier om de accountancydienst, het “papieren rapport is slechts de vastlegging/verpakking van de dienst.

Twijfels?

De beoordeling of een prestatie als een levering en een dienst, een dienst of verschillende diensten wordt aangemerkt kan lastig zijn. Bij twijfel kunt u contact opnemen met B/CN.