Administratieve verplichtingen

U bent als ondernemer voor de ABB verplicht een administratie bij te houden, tenzij u wordt ontheven van administratieve verplichtingen.

Recht op ontheffing van administratieve verplichtingen

U hebt recht op ontheffing van administratieve verplichtingen indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt een eenmanszaak of de onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap, een vennootschap onder firma of een man/vrouw-firma en bent gevestigd op de BES-eilanden en;
 • Uw omzet bedraagt (exclusief ABB) per kalenderjaar minder dan USD 10.000 en;
 • U verricht uitsluitend diensten en/of onbelaste leveringen en;
 • U bewaart de administratieve bescheiden op een overzichtelijke manier.

Om in aanmerking te komen voor ontheffing van administratieve verplichtingen dient u een schriftelijk verzoek (het ontheffingsverzoek is hier te downloaden) in bij B/CN. Na beoordeling ontvangt u een beschikking waarin aan u wordt meegedeeld of u wel of niet in aanmerking komt voor ontheffing ABB.

Aan welke eisen moet de administratie voldoen?

De ondernemer moet een administratie voeren waarin:

 • aantekening wordt gehouden van de door hem en aan hem verrichte leveringen van goederen en verleende diensten;
 • aantekening wordt gehouden van de invoer van goederen in en de uitvoer van goederen uit de BES eilanden waarin hij is gevestigd;
 • aantekening wordt gehouden van andere gegevens die van belang zijn met betrekking tot de heffing van de ABB;
 • dagelijks aantekening wordt gehouden van de uitgaven en ontvangsten ter zake van de aan hem en door hem verrichte leveringen van goederen en verleende diensten;
 • zijn boekhouding met betrekking tot de omzet op zodanige duidelijke en overzichtelijke wijze wordt gevoerd dat kan worden vastgesteld dat de belastingheffing op de juiste wijze plaatsvindt en de over een bepaald belastingtijdvak verschuldigde ABB kan worden vastgesteld;
 • kopie├źn worden bewaard van door en aan hem uitgereikte facturen.

Een administratie moet dus regelmatig worden bijgehouden en gegevens moeten worden bewaard zodat u in staat bent tijdig de vereiste aangiften te kunnen doen en de Belastingdienst voldoende mogelijkheden heeft om de juistheid van de aangiften te controleren.

Is een factuur uitreiken verplicht?

De verplichting tot het uitreiken van een factuur geldt alleen voor een ondernemer die voor de ABB als producent wordt aangemerkt. Bent u ondernemer, maar geen producent, dan bent u dus niet verplicht om facturen uit te reiken.

Alleen op verzoek van de afnemende ondernemer bent u als producent verplicht om een factuur uit te reiken. De factuur moet u uitreiken binnen vijftien dagen na de maand waarin de levering is verricht.

Indien de producent met de afnemende ondernemer overeenkomt dat de vergoeding vooraf, of in gedeelten zal worden betaald, dan moet de producent, op verzoek van de afnemende ondernemer, telkens bij een (deel)betaling een factuur opmaken en uitreiken.

Let op!
Indien u als producent een factuur moet uitreiken dan bent u verplicht een afschrift/kopie van de factuur te maken en deze te bewaren.

Aan welke eisen moet een factuur voldoen?

De volgende gegevens moeten op de factuur worden vermeld:

 • de dag waarop de levering wordt verricht;
 • de naam en adres van de producent en van zijn afnemer;
 • het cribnummer van de producent;
 • een doorlopend factuurnummer en een dagtekening;
 • een omschrijving en de hoeveelheid van de geleverde goederen;
 • de vergoeding en het ABB bedrag.

Disclaimer

De informatie op deze pagina is nog niet actueel en dient nog aangepast te worden met het licht op de wetswijzigingen welke per 1 januari 2020 zijn ingegaan. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. Mocht u vragen hebben hierover, dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst Caribisch Nederland