Belangrijkste wijzigingen Rijksbelastingen Caribisch Nederland 2024

Sinds 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) openbare lichamen van Nederland. Per 1 januari 2011 kent Caribisch Nederland een nieuw fiscaal stelsel. In deze bijlage worden de belangrijkste wijzigingen in het fiscale stelsel van Caribisch Nederland per 1 januari 2024 uitgelegd.

De Belastingdienst is in Caribisch Nederland verantwoordelijk voor de heffing en inning van inkomstenbelasting, loonheffingen, opbrengstbelasting, algemene bestedingsbelasting, vastgoedbelasting, overdrachtsbelasting, kansspelbelasting en accijnzen. De openbare lichamen heffen daarnaast afzonderlijk een aantal lokale belastingen die per eiland kunnen verschillen.

Jaarlijks worden, net als in Europees Nederland, verscheidene bedragen in de belastingwetten bijgesteld met een samengestelde inflatiecorrectie. Caribisch Nederland heeft daarvoor een eigen tabelcorrectiefactor. Voor 2024 bedraagt deze inflatiecorrectie 7,3%, wat inhoudt dat al de relevante bedragen met 7,3% worden verhoogd.

Eigenaren van bestelauto’s en pick-up-trucks betalen het hoge tarief algemene bestedingsbelasting

Voor de invoer van pick-ups (met enkele cabine) en bestelauto’s geldt per 1 januari een hoger tarief in de algemene bestedingsbelasting (op Bonaire 25%, op de Bovenwindse Eilanden is er een progressieve tarief op basis van de invoerwaarde, bestaande uit 10%, 18%, 22% en 30%). 

Afschaffen integratieheffing

De integratieheffing in de btw werd in 2014 afgeschaft in Europees Nederland. De integratieheffing in de algemene bestedingsbelasting vervalt nu ook in Caribisch Nederland. Deze heffing zorgde voor knelpunten op de woningmarkt. Doordat de integratieheffing vervalt wordt het voor ondernemers eenvoudiger om zelfgebouwde woningen te verhuren.

Kleine Ondernemersregeling (KOR)

De jaarlijkse omzetgrens in de algemene bestedingsbelasting voor kleine ondernemers wordt per
1 januari 2024 verhoogd van USD 20.000 naar USD 30.000. Gebruikers van deze regeling hoeven de in rekening gebrachte algemene bestedingsbelasting niet af te dragen.

Aanpassing voorwaarden opbrengstbelasting

De voorwaarden voor de toepassing van de opbrengstbelasting voor houdstervennootschappen veranderen. Het toepassingsbereik wordt ruimer, maar de wettelijke voorwaarden voor overige activiteiten worden strenger. De overheid kan misbruik zo beter tegengaan bij de afgifte van een vestigingsplaatsbeschikking.

Meldingsplicht vastgoedbelasting bij aankoop woning of bedrijfspand

Nieuwe eigenaren van woningen of bedrijfspanden worden verplicht om dit zelf te melden. Daarnaast dienen ook eigenaren van woningen of bedrijfspanden zich te melden als ze niet automatisch een belastingaanslag ontvangen en deze wel zouden moeten ontvangen. Anders lopen ze het risico op een boete.

Gelijkstellen belastingvrije som aan het minimumloon

De belastingvrije som wordt verhoogd van USD 17.352 naar USD 20.424. Over dit deel van het belastbaar inkomen zijn geen inkomstenbelasting, premies AOV, AWW en premie zorgverzekering verschuldigd.

Verhoging van de minimale omvang van het gebruikelijk loon in de loonbelasting Caribisch Nederland

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat degene die ten minste 5% van de aandelen in een vennootschap houdt en voor die vennootschap werkzaamheden verricht, wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Uitgangspunt voor de vergelijking is de dienstbetrekking die het meest vergelijkbaar is met die van de aandeelhouder. Het normbedrag voor toepassing van de gebruikelijkloonregeling wordt gesteld op tweemaal het bedrag van de belastingvrije som. In 2024 wordt dat USD 40.848.

Afschaffen dividendvrijstelling

De dividendvrijstelling tot USD 5.000 in de inkomstenbelasting komt geheel te vervallen. Genoten dividenden worden volledig tot het belastbaar inkomen gerekend.

Minimumbelasting

Er wordt een minimumbelasting ingevoerd met een tarief van 15%. Deze belasting is verschuldigd door internationaal opererende ondernemingen met op jaarbasis een wereldwijde omzet van ten minste € 750 miljoen die een vestiging in Caribisch Nederland hebben.