Expat-regeling

De ex-patriateregeling is een fiscale regeling die het aantrekken van deskundige werknemers uit het buitenland stimuleert. Als u aan de voorwaarden voldoet, hoeft uw werkgever minder loonbelasting in te houden op uw loon. Om van deze regeling gebruik te maken moet uw werkgever, samen met u, een verzoek aan ons hebben gedaan.

Als voor u of uw echtgenoot in de loonbelasting rekening is gehouden met de ex-patriateregeling moet u dat vermelden. Deze regeling geldt, op verzoek, voor maximaal 5 jaar en kan daarna nog eens met 5 jaar worden verlengd en is van toepassing indien:

  • u vóór uw tewerkstelling in Caribisch Nederland gedurende minimaal 5 aaneengesloten jaren buiten Caribisch Nederland heeft gewoond;
  • u over een universitair of HBO-diploma en over minimaal 5 jaar werkervaring beschikt;
  • u een beloning geniet van minimaal USD 83.500 per jaar; en
  • uw specifieke deskundigheid op de lokale arbeidsmarkt schaars is; en
    indien u op grond van:
    • een in het voormalige land Nederlandse Antillen geldende Beschikking ex-patriates 1998 of Beschikking ex-patriates St. Eustatius 2005;
    • de in de overgangsperiode als ministeriële regeling van toepassing zijnde Beschikking ex-patriates 1998 of de Beschikking ex-patriates St. Eustatius 2005; als ex-patriate bent aangemerkt, wordt u voor de toepassing van de regeling zoals die geldt voor de BES vanaf 1-1-2011 geacht bij beschikking van de inspecteur te zijn aangemerkt als ex-patriate.

De periode waarin u op grond van de ‘oude’ Beschikkingen van het land Nederlandse Antillen of St. Eustatius al als ex-patrate bent aangemerkt vermindert de 5 jaarsperiode die vanaf 1-1-2011 zou gelden. Er gaat dus geen nieuwe periode lopen.