Auto en vervoer particulieren

Als een werknemer voor zakelijke reizen van zijn eigen auto gebruik maakt mag de werkgever de daaraan verbonden kosten vergoeden. Onbelast mag de werkgever de kosten vergoeden tot een bedrag van USD 0,20 per kilometer. Let op! Woonwerkkilometers zijn geen zakelijke kilometers en kunnen daarom nooit onbelast worden vergoed. Onder woon-werkverkeer wordt verstaan het reizen van de werknemer tussen zijn woning en het adres waar de onderneming is gevestigd of van waaruit de werkgever de onderneming drijft.

Personenauto van de zaak

Als een werkgever een werknemer een personenauto ter beschikking stelt en de werknemer deze auto ook privé gebruikt, - waaronder woon- en werkverkeer – dan wordt er 15% van de oorspronkelijke nieuwwaarde van de auto, inclusief algemene bestedingsbelasting tot het loon gerekend.

Belangrijk!

  • Met betrekking tot personenauto’s die voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Belastingwet BES in het kentekenregister zijn geregistreerd wordt onder algemene bestedingsbelasting mede verstaan: omzetbelasting en invoerheffingen.
  • Woon-werkkilometers zijn geen zakelijke kilometers en worden voor de vraag of de werknemer de auto privé gebruikt aangemerkt als privé kilometers. Onder woon-werkverkeer wordt verstaan het reizen van de werknemer tussen zijn woning en het adres waar de onderneming is gevestigd of van waaruit de werkgever de onderneming drijft. Ook in het geval dat de werknemer de personenauto op het verzoek van de werkgever mee naar huis neemt om bijvoorbeeld diefstal of vernielingen te voorkomen is er sprake van het ter beschikking stellen en zal de fiscale bijtelling moeten plaatsvinden. Indien de werknemer de auto in de loop van het jaar krijgt, dan moet de bijtelling naar tijdsgelang berekend worden. Stel dat de fiscale bijtelling wegens het privégebruik van het vervoermiddel over het hele jaar USD 2.400,- is, maar de werknemer mag de auto dat jaar maar drie maanden privé gebruiken. Het privégebruik is dan 3/12-deel van USD 2.400,-, dus USD 800,-. Als de werknemer voor het gebruik van het vervoermiddel aan de werknemer een vergoeding moet betalen, dan komt de betaalde vergoeding in mindering op de hiervoor bedoelde bijtelling van 15%. Uitsluitend de kosten die de werknemer rechtstreeks aan de werknemer heeft betaald, kunnen in aftrek worden gebracht op de bijtelling. Als de werknemer meer betaalt dan genoemde bijtelling van 15% dan wordt het voordeel op nul gesteld. Het eventuele meerdere is niet aftrekbaar als beroepskosten voor de inkomstenbelasting.

Stel dat een werknemer voor het werk een geruime tijd in het buitenland verblijft. De werknemer levert de autosleutel, autopapieren en de auto bij de werknemer in. Gedurende deze periode staat de auto hem niet ter beschikking. Dat houdt in dat deze periode niet meetelt voor de berekening van de bijtelling. Indien de werknemer op reis is naar het buitenland en hij levert de autosleutel, autopapieren en de auto niet bij de werknemer in dan blijft de auto hem ter beschikking staan en dient de bijtelling ook over deze periode plaats te vinden.