Aangiftebiljet Opbrengstbelasting - Tax return form (Nederlands - English)

Aangiftebiljet Opbrengstbelasting - Tax return form  (Nederlands - English)