Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden

Hieronder vindt u de belangrijkste maatregelen voor burgers en bedrijven in Caribisch Nederland, die onderdeel zijn van het Wetsvoorstel Belastingplan 2024. Dit voorstel is op Prinsjesdag naar de Tweede Kamers gestuurd. Wanneer het voorstel door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer is goedgekeurd treden de maatregelen per 1 januari 2024 in werking.

Inleiding

In 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba als bijzondere gemeenten onderdeel van Nederland geworden. Sindsdien is een deel van het belastingstelsel op de eilanden op hoofdlijnen hetzelfde gebleven. Het kabinet wil de komende jaren het stelsel actualiseren en verbeteren. Met dit wetsvoorstel wordt daartoe een eerste stap gezet. De maatregelen in dit wetsvoorstel zijn vooral relevant voor ondernemers en hebben minder impact voor burgers.  

Doel

Actualiseren van het huidige stelsel waardoor de uitvoeringspraktijk verbeterd, en waar mogelijk eenvoudiger wordt. Daarnaast heeft  het kabinet de intentie door een aantal regelingen de draagkracht van lage inkomens te vergroten. 

Voorstel

Het betreft een wetsvoorstel met uiteenlopende maatregelen rond verschillende onderwerpen. De belangrijkste hebben betrekking op een minimumbelasting voor ondernemers, de integratieheffing,  de opbrengstbelasting, de gebruikelijk loonregeling en de Kleine Ondernemersregeling (KOR). 
Verder komt er een meldingsplicht bij de aankoop van een woning in verband met de vastgoedbelasting. 

Wat betekenen deze maatregelen voor u?

Hieronder treft u de belangrijkste veranderingen aan voor burgers en bedrijven. Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar de stukken van Prinsjesdag

Personenauto’s:

Pick-up’s (met enkele cabine) en bestelauto’s vallen voortaan niet langer onder het reguliere ABB tarief, maar het onder het hoge tarief. Het reguliere ABB tarief op Bonaire is 8% en het hoge tarief 25%. Op de bovenwinden is het reguliere ABB tarief 6% en het hoge (progressieve) tarief is afhankelijk van de waarde van de auto. Het progressief tarief beslaat de percentages: 10, 18, 22 en 30. 
Dat geldt niet voor bestelauto’s met een speciale functie zoals lijkwagens, ambulances, politie en brandweer.

Meldingsplicht Vastgoedbelasting:

Wanneer u als nieuwe eigenaar van een woning, die niet uw hoofdverblijf is, of bedrijfspand niet automatisch een belastingaanslag voor Vastgoedbelasting ontvangt, bent u verplicht om dit zelf te melden. Anders loopt u het risico op een boete.

Afschaffen dividendvrijstelling:

De dividendvrijstelling in de inkomstenbelasting, waarin dividenden tot ten hoogste het bedrag van 5.000 dollar per jaar zijn vrijgesteld, komt te vervallen. Bij het bepalen van het belastbaar inkomen in een jaar moet vanaf 2024 inkomstenbelasting worden betaald over alle ontvangen dividenden die boven de belastingvrije som (en ouderentoeslag) uitkomen.  

Opbrengstbelasting:

De voorwaarden voor het verkrijgen van een vestigingsplaatsbeschikking voor de opbrengstbelasting worden aan de ene kant makkelijker en aan de andere kant verscherpt om misbruik tegen te gaan. Het gaat hier om holdingmaatschappijen die een gekwalificeerd percentage in een werkmaatschappij in Caribisch Nederland houden die een  vestigingsplaatsbeschikking hebben. 

Gebruikelijk loonregeling:

Voor een aanmerkelijkbelanghouder die werkzaam is voor de vennootschap geldt de gebruikelijk loonregeling. De gebruikelijk loonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Deze regeling wordt op een aantal onderdelen aangepast en uitgebreid: 

  • In plaats van het loon uit een soortgelijke dienstbetrekking wordt het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking als vergelijkingsmaatstaf gehanteerd.
  • De gebruikelijk loonregeling is ook van toepassing op de partner van de werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap.
  • Voor zogenaamde éénpitters wordt als vergelijkingsmaatstaf aansluiting gezocht bij de omzet van de vennootschap.
  • Daarnaast wordt het normbedrag vervangen door een bedrag dat wordt gesteld op tweemaal de belastingvrije som. 

Integratieheffing:

Deze heffing betreft de evenknie van de btw en is in Nederland al in 2014 afgeschaft. De heffing wordt nu ook in Caribisch Nederland afgeschaft omdat deze voor knelpunten zorgt op de woningmarkt. Met het afschaffen ervan worden deze weggenomen. Het wordt bijvoorbeeld eenvoudiger voor ondernemers om zelfgebouwde woningen te verhuren. 

Kleine Ondernemersregeling (KOR):

De jaarlijkse omzetgrens wordt verhoogd van 20.000 dollar naar 30.000 dollar, waardoor meer kleine ondernemers geen ABB hoeven af te dragen. 

Minimumbelasting:

Het huidige stelsel in Caribisch Nederland kent geen winstbelasting voor vennootschappen. Dit is in uitzonderlijke situaties onwenselijk, want het werkt misbruik en ontwijking in de hand in internationale situaties. Met deze maatregel wordt een minimumbelasting ingevoerd en voldoet het stelsel aan het Nederlandse model en de Europese richtlijn die geldt voor minimale belastingen voor internationaal opererende ondernemers. Daarnaast maakt deze maatregel het belastingstelsel eenvoudiger en toekomstbestendiger. Het gaat hier enkel om multinationale groepen met een wereldwijde omzet van 750 miljoen Euro of meer en met een vestiging in Caribisch Nederland.

Aanpassing belastingstelsel Caribisch Nederland - Prinsjesdag 2023

Q&A's