Bijzondere betalingsregeling belastingschuld voor ondernemers

Op grond van het besluit noodmaatregelen coronacrisis Caribisch was het voor ondernemers die vanwege de coronacrisis te maken kregen met liquiditeitsproblemen mogelijk betalingsuitstel te krijgen voor hun belastingschulden (hierna: bijzonder uitstel).

De periode waarvoor het bijzonder uitstel geldt is afgesloten op 30 september 2021. Het uitstel geldt daarom niet voor belastingaanslagen die vanaf 1 oktober 2021 zijn of worden opgelegd of voor betaalverplichtingen op aangifte waarvan de vervaldag na 30 september 2021 verstrijkt.

Onder bepaalde voorwaarden is er en bijzondere betalingsregeling mogelijk. Voorwaarden van de bijzondere betalingsregeling:

 • De ‘coronaschuld’ dient vóór 1 oktober 2027 te zijn betaald. In beginsel gebeurt dat in 60 gelijke maandelijkse termijnen waarvan de eerste vervalt vóór 31 oktober 2022. Elke volgende termijn vervalt telkens een maand later.
 • In het geval betaling volgens het hiervoor genoemde betalingsschema voor u niet mogelijk mocht blijken, dient u dat vóóraf aannemelijk te maken. Er kan dan een andere betalingsregeling worden getroffen mits daarbij eveneens aannemelijk wordt gemaakt dat de totale ‘coronaschuld’ uiterlijk op 1 oktober 2027 zal zijn betaald.
 • Lopende verplichtingen moeten volledig worden voldaan binnen de daarvoor geldende termijnen. Dit betreft dus alle fiscale betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2021.
 • In het geval niet aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan kan de betalingsregeling na het verzenden van een herinnering worden ingetrokken.
 • Aan het einde van de betalingsregeling dient ook de verschuldigde interest te worden betaald. De interest wordt  berekend volgens de volgende tarieven.
  -    een percentage van 0,0 voor de periode 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021
  -    een percentage van 1,0 voor de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022;
  -    een percentage van 2,0 voor de periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022;
  -    een percentage van 3,0 voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023; en
  -    een percentage van 6,0 voor de periode vanaf 1 januari 2024.

Samenvattend: bedrijven worden in de gelegenheid gesteld de gedurende de coronatijd opgebouwde belastingschuld te betalen via maandelijkse aflossingen vanaf 1 oktober 2022. Voorwaarde is dat de ondernemer gedurende de betalingsregeling zijn lopende verplichtingen stipt bijhoudt. Bij de afbetalingen van de belastingschuld dient de ondernemer gebruik te maken van het door de Belastingdienst CN verstrekte betalingskenmerk.

Voor verdere informatie over de samenstelling en het beloop van de opgebouwde belastingschuld (‘coronaschuld’) kunnen ondernemers contact opnemen met de Belastingdienst CN via Invordering@belastingdienst-cn.nl.