Belastingdienst bezoekt bedrijven voor waarnemingen loonheffing en controle administratie

Sinds  1 juni bezoekt  de Belastingdienst Caribisch Nederland weer bedrijven om waar te nemen of de gegevens die voor de loonheffing zijn opgegeven, overeenkomen met de in het bedrijf kennelijk in loondienst werkzame personen. Ook zal in  de administraties van bedrijven gecontroleerd worden of de belastingaangiften dan wel belastingaanslagen voor de juiste bedragen zijn ingediend of zijn opgelegd. De recente versoepelingen van de Coronamaatregelen laten deze bezoeken weer toe.

Gebouw Belastingdienst Caribisch Nederland

Loonbelasting waarnemingen

Voor waarnemingen bij bedrijven gericht op de volledigheid van geregistreerde werknemers in de loonadministratie, zal aan de aanwezige medewerkers gevraagd worden zich te legitimeren. Zo kan gecontroleerd worden of deze medewerkers door hun werkgever zijn aangemeld voor de loonheffing. Er wordt niet van tevoren  aangekondigd welk bedrijf wanneer bezocht wordt.

Controle administraties

De bezoeken voor  de controles van de administraties van bedrijven op de correcte afdrachten van belastingen, worden wel van te voren aangekondigd. De bedrijven, of  hun adviseurs kunnen zich dan voorbereiden op de komst van de controlemedewerkers. Hierdoor kunnen de controles voortvarend  plaatsvinden en dat is voor iedereen prettig.

De Belastingdienst Caribisch Nederland benadrukt dat de meeste bedrijven zich netjes aan de regels houden. Maar er zijn ook  ondernemers die nalaten om aan hun verplichtingen te voldoen. Dat heeft een negatief effect  op de maatschappij. Daarnaast zal het ook degenen die wel aan hun verplichtingen voldoen, benadelen. En dat is een vorm van oneerlijke concurrentie. Dat is niet alleen slecht voor de specifieke bedrijfsbranche maar voor de hele gemeenschap. Om die redenen is toezicht op naleving van de belastingregels belangrijk.