Overzicht maatregelen in fiscale BES wetgeving per 1-1-2020

Er zijn een aantal wijzigingen in de fiscale BES wetgeving per 1-1-2020. Het betreft een aantal maatregelen dat wordt genomen in nauw overleg met en/of op verzoek van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • Invoeren factuurplicht;
  • Elektrische auto’s 0% tarief Algemene bestedingsbelasting;
  • Gelijkschakelen bewaarplicht voor administratieplichtigen;
  • Rentevergoeding bij te late terugbetaling door Belastingdienst Caribisch Nederland;
  • Grensbedragen voor teruggaaf en betalen belasting Caribisch Nederland;
  • Opvraagbaarheid jaarrekeningen;
  • Vrijstelling vastgoedbelasting voor charitatieve of culturele instelling.

Hieronder worden deze maatregelen kort toegelicht.

Invoeren factuurplicht

De maatregel betreft de invoering van een factuurplicht voor iedereen die, anders dan in dienstbetrekking, leveringen, werkzaamheden of diensten voor derden verricht.

De heffing van ABB over de binnenlandse levering van diensten kende tot nu toe geen factuurplicht. Bij het verrichten van diensten behoefde de ondernemer in Caribisch Nederland de belasting niet op zijn rekening of kassabon te vermelden. De levering van goederen door een ondernemer die niet als producent kan worden aangemerkt, valt buiten de heffing.

Het ontbreken van de factuurplicht leverde voor BCN beperkingen op bij het kunnen uitvoeren van controles, met name bij de inkomstenbelasting en de ABB.

Elektrische auto’s 0% tarief Algemene bestedingsbelasting

De maatregel betreft een wijziging in de ABB in Caribisch Nederland, namelijk het aanscherpen van de criteria voor het 0%-tarief in de ABB voor de categorie ´zeer zuinige auto’s’.

Het ABB-tarief voor personenauto’s op Bonaire bedraagt 25% bij invoer. Voor ‘zeer zuinige auto’s’ met een CO2-uitstoot van niet meer dan 110 gram per kilometer (benzine) of 95 gram (diesel) geldt een 0%-tarief in de ABB bij invoer. Om te bepalen of een auto zuinig is zijn in 2011 CO2-grenzen opgenomen, die in de wet nooit zijn aangepast aan de technologische ontwikkelingen.

Besloten is  om het 0%-tarief alleen nog toe te passen op auto’s die die geen CO2 uitstoten. Dit zal in de praktijk het meest voorkomen bij personenauto’s die uitsluitend elektrisch worden aangedreven. Daarnaast past het stimuleren van het gebruik van personenauto’s die geen CO2 uitstoten in het streven naar vergroening in Caribisch Nederland.

Gelijkschakelen bewaarplicht voor administratieplichtigen

In de Belastingwet BES is voor administratieplichtigen als hoofdregel een bewaarplicht van zeven jaar opgenomen. Als uitzondering op deze hoofdregel geldt voor loonbelastingverklaringen een bewaarplicht van ten minste tien jaar. In de Douane- en Accijnswet BES (DABES) geldt ook een termijn van tien jaar. In de praktijk leidt dit verschil tot onduidelijkheid. Besloten is  om deze termijnen gelijk te schakelen door voor loonbelastingverklaringen en voor de DABES ook een termijn van zeven jaar op te nemen.

Rentevergoeding bij te late terugbetaling door Belastingdienst Caribisch Nederland

Uit hoofde van hoofdstuk 8 van de Belastingwet BES moest de belastingschuldige bij te late betaling invorderingsrente betalen, maar vindt er geen rentevergoeding plaats bij te late betaling door de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN). Besloten is  voortaan rentevergoeding te geven indien BCN te laat betaalt.

Grensbedragen voor teruggaaf en betalen belasting Caribisch Nederland

De Wet inkomstenbelasting BES regelt onder meer in welke gevallen een aanslag met een te betalen bedrag wordt vastgesteld en in welke gevallen verrekening van voorheffingen plaatsvindt. Besloten is  om dezelfde regeling te hanteren voor situaties waarin loon is belast volgens de tabel voor bijzondere beloningen. Tot nu toe gold  voor loon belast volgens de tabel voor bijzondere beloningen een afwijkende regeling. Er is besloten  deze afwijkende regeling te laten vervallen, ter vergemakkelijking van de uitvoering en ter vereenvoudiging van de regelgeving.

Opvraagbaarheid jaarrekeningen

De maatregel houdt in dat lichamen die op grond van de Belastingwet BES worden geacht in Nederland te zijn gevestigd, ook verplicht zijn om een gewaarmerkt afschrift van de jaarrekening bij de inspecteur in te dienen.

De inzage in de jaarrekening helpt de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) bij het uitoefenen van controle. Hoewel de lichamen waar het hier om gaat geen winstbelasting in Caribisch Nederland verschuldigd zijn, betalen zij  in Caribisch Nederland wel andere belastingen, zoals algemene bestedingsbelasting (ABB) en (namens de werknemers) loonbelasting. De gegevens op de jaarrekening verschaffen de BCN dus relevante informatie bij de handhaving van overige belastingen.

Vastgoedbelasting

De Belastingwet BES biedt de mogelijkheid om bepaalde instellingen en organisaties vrij te stellen van het betalen van vastgoedbelasting. Het gaat om charitatieve (liefdadigheids) of culturele instelling, organisatie die algemeen nut of sociaal belang dienen  en organisaties van werkgevers of werknemers (vakbonden). Voorwaarde hierbij is dat deze organisaties de onroerende zaak (het pand, niet zijnde een zelfstandige woning) uitsluitend of bijna uitsluitend zelf gebruiken. Ook mogen ze geen winst maken en niet concurreren met organisaties die wel winst (willen) maken. Deze maatregel is ingegaan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. De instellingen die in de bijlage bij de wet zijn vermeldt voldoen volgens de Belastingdienst aan deze voorwaarden.

De juridische tekst is te lezen in de Belastingwet BES artikel 4.4, onderdeel i.

Als u vragen hierover heeft, als u van mening bent dat uw instelling of organisatie ook op de lijst behoort, neem dan contact op met de Belastingdienst afdeling vastgoedbelasting.