Wanneer een schip of vliegtuig goederen op Bonaire, Saba of Sint Eustatius wil brengen, moet dit bij de Douane worden gemeld. Het volledige proces van dit melden wordt ook wel de inklaringsprocedure genoemd.

De inklaringsprocedure omvat de formaliteiten die de kapitein van een schip of gezagvoerder van een vliegtuig moet vervullen om goederen één van de eilanden te mogen binnenbrengen. Meestal worden die formaliteiten vervuld door een vertegenwoordiger (een scheepvaart- of luchtvaartagent) van de rederij of luchtvaartmaatschappij.

Het betreft de volgende formaliteiten:

Aanvullend worden ook de formaliteiten voor lossing van de goederen behandeld.

Pre-arrivalmelding
Wanneer een schip of vliegtuig een haven/luchthaven van Bonaire, Saba, Sint Eustatius wil aandoen, zal de kapitein of gezagvoerder dit ruimschoots vóór de aankomst bij de Douane moeten melden. Bij deze melding gelden de volgende termijnen:

 • schepen: ten minste 4 uur voor de verwachte aankomsttijd;
 • vliegtuigen: ten minste 2 uur voor de verwachte aankomsttijd.

Indien de vaar- of vliegtijd korter is, wordt de melding uiterlijk op het moment van vertrek naar de haven of luchthaven van het betreffende eiland gedaan.

Welke informatie moet ik met de pre-arrivalmelding aan de Douane verstrekken?

Met de pre-arrivalmelding meldt u in ieder geval:

 • de naam van het schip/vliegtuig en het land van registratie;
 • het aantal bemanningsleden;
 • een beschrijving van de lading (algemene handelsbenamingen volstaan);
 • de laatste haven/luchthaven van vertrek;
 • de verwachte aankomsttijd op Bonaire, Saba of Sint Eustatius;
 • de locatie van aankomst op een van deze eilanden.

Waar moet ik de pre-arrivalmelding doen en op welke wijze?

Op Bonaire doet u de pre-arrivalmelding bij het douanekantoor (zeehaven of luchthaven) van de afdeling Fysiek Toezicht (zie voor de gegevens onder Contact); Op Saba en Sint Eustatius doet u de pre-arrivalmelding bij het lokale douanekantoor (zie voor de gegevens onder Contact).

Meestal is bij de aanvoer van goederen sprake van reguliere lijndiensten en zijn over het doen van de pre-arrivalmelding met de Douane vaste afspraken gemaakt. Een eenvoudige wijze om de pre-arrivalmelding te doen is door gebruik te maken van de douane-applicatie Asycuda World.

Moet ieder schip of vliegtuig een pre-arrival melding doen?

Nee, de volgende schepen en vliegtuigen hoeven geen pre-arrivalmelding te doen.:

 • a. oorlogsschepen en militaire luchtvaartuigen;
 • b. pleziervaartuigen en sportvliegtuigen;
 • c. visserschepen die van de visvangst terugkomen en zijn voorzien van een aanduiding omtrent de haven waar zij thuishoren;
 • d. sleepboten;
 • e. vaartuigen voor het verrichten van loodsdiensten;
 • f. reddingsboten;
 • g. schepen en luchtvaartuigen van de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Let op! De ontheffing tot het doen van de pre-arrival voor de hiervoor genoemde schepen en vliegtuigen geldt niet indien:

 • voor het schip, het luchtvaartuig of voor de aan boord aanwezige goederen bij invoer belastingen zijn verschuldigd;
 • op het schip, het luchtvaartuig of op de aan boord aanwezige goederen verboden of beperkingen van toepassing zijn;
 • volgens de wet bepaalde formaliteiten vereist zijn voor het verkrijgen van vrijstelling van belastingen;
 • volgens de wet bepaalde formaliteiten vereist zijn voor het geven van een bepaalde douanebestemming ten behoeve van het schip, het luchtvaartuig of voor de aan boord aanwezige goederen;
 • het schip dan wel luchtvaartuig niet in overeenstemming met haar bestemming wordt gebruikt.

De aankomstmelding (het aanbrengen)
Na aankomst van het schip of vliegtuig in de haven/luchthaven moet de kapitein of gezagvoerder dit direct melden bij Douane Caribisch Nederland.

Waar doe ik de aankomstmelding en wat moet ik melden?

De aankomstmelding doet u bij het douanekantoor waar u ook de pre-arrivalmelding heeft gedaan. U meldt daarbij de datum, het tijdstip van aankomst en de locatie van het schip/vliegtuig met verwijzing naar de pre-arrivalmelding. Vaak wordt de aankomstmelding gedaan door het indienen van de inklaringsaangifte. De wettelijke term voor het doen van de aankomstmelding is het aanbrengen.

Moet van ieder schip of vliegtuig de aankomst worden gemeld?

Nee, wanneer een schip of vliegtuig geen pre-arrivalmelding hoeft te doen, hoeft ook de aankomst niet te worden gemeld.

Let op! Pleziervaartuigen en sportvliegtuigen die niet op het eiland van binnenkomst zijn geregistreerd, moeten hun aankomst wél direct melden bij Douane Caribisch Nederland. Zie voor de locaties onder de rubriek pre-arrivalmelding.. Voor pleziervaartuigen wordt daarbij gebruik gemaakt van het ‘Customs clearance form for yachts and pleasureboats'.


De Verklaring tot inklaring (de inklaringsaangifte)
De inklaring van een schip en de daarmee aangevoerde goederen vindt plaats door indiening van een volledig ingevuld formulier Verklaring tot inklaring.

In plaats van een volledig ingevulde Verklaring tot inklaring kan de inklaring voor over zee aangevoerde goederen ook worden gedaan door indiening van een beperkt ingevulde Verklaring tot inklaring, met inbegrip van de daarbij behorende vrachtlijsten of goederenmanifesten en de daarbij behorende cognossementen. In dat geval wordt in de Verklaring tot inklaring verwezen naar deze documenten.

Voor door de lucht aangebrachte goederen wordt de inklaring gedaan door indiening van:

 • een generale verklaring luchtvaart met daarin vervat het manifest van de lading, of
 • door inlevering van alleen het manifest van de lading.

Moet ik naast de Verklaring tot inklaring nog andere documenten inleveren?

Ja, dit is een provisielijst. Voor provisie, scheepsbehoeften, smeermiddelen en brandstoffen die aan boord van schepen of luchtvaartuigen blijven gedurende het verblijf van deze vervoermiddelen op één van de BES eilanden, kan bij de inklaring worden volstaan met de inlevering van een provisielijst.

Wie moet de inklaringsaangifte indienen?

De inklaringsaangifte en bijbehorende bescheiden worden ingediend door de persoon die het schip en de goederen het betreffende eiland heeft binnengebracht. Dit is de kapitein van het schip of de gezagvoerder van het vliegtuig. In de regel worden zij bij het inklaringsproces vertegenwoordigd door een scheepvaart- of luchtvaartagent.

Wanneer en waar moet de inklaringsaangifte worden ingediend?

De Verklaring tot inklaring wordt ingediend binnen zes uur na aankomst van het schip/vliegtuig.

Indiening vindt plaats bij het douanekantoor waar ook de pre-arrival is gedaan. Wanneer dit douanekantoor sluitingstijden kent verschuift de termijn van indiening. Raadpleeg in dat geval artikel 2.8 lid 6 van de Uitvoeringregeling DABES.

Kan de inklaringsaangifte elektronisch worden ingediend?

Ja, dat is mogelijk met toepassing van de douane-applicatie Asycuda World. Deze wijze van indiening kunt u doen vanuit uw eigen kantoorruimte. Het reizen naar het douanekantoor en wachttijd aan het loket wordt hiermee voor u voorkomen. Ook voor Douane Caribisch Nederland is een elektronische indiening het meest praktisch. Daarom wordt de toepassing van Asycuda World sterk aanbevolen.

Douaneformaliteiten in verband met de lossing van de goederen uit het schip of vliegtuig

Voor het lossen van de goederen uit het schip of vliegtuig is altijd toestemming van de Douane nodig. De toestemming wordt verleend nadat is vastgesteld dat de relevante douaneformaliteiten zijn vervuld. Die formaliteiten zijn:

 • Het afwikkelen van de inklaringsprocedure;
 • Het verzekeren van de aansprakelijkheid voor eventueel verschuldigde invoerheffingen (algemene bestedingsbelasting en/of accijns) of het verkrijgen van een document op een douaneaangifte.

Wat kan ik met de goederen doen nadat deze zijn gelost?

Na de lossing kunt u de goederen;
- opslaan in een ruimte voor tijdelijke opslag of
- wegvoeren op basis van het document dat is verkregen op een douaneaangifte.

In de onderdelen opslag van goederen en douaneaangiften wordt verder op deze mogelijkheden ingegaan.

Vorige Volgende

Naar boven