Douane Caribisch Nederland neemt dagelijks beslissingen tegenover u als belastingplichtige of belanghebbende.  

Enkele voorbeelden:
  • U doet een aangifte ten invoer en moet ABB betalen. De Douane controleert uw aangifte en stelt vast welk bedrag u aan algemene bestedingsbelasting (ABB) en/of accijns moet betalen.
  • U wilt als onderneming een douane-entrepot vestigen en dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij de inspecteur van Douane Caribisch Nederland. De inspecteur beslist op dit verzoek.  
Douane Caribisch Nederland (de inspecteur) neemt een beslissing en zal deze motiveren, met name bij een afwijzing of afwijking.
In veel situaties wordt een beslissing van de inspecteur bij wet een beschikking genoemd.

Natuurlijk kan het zo zijn dat u het bij een afwijzing of afwijking niet eens bent met die beslissing, ondanks de motivatie. In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen. De inspecteur zal de kwestie dan nogmaals beoordelen met inachtneming van de argumenten die u in uw bezwaarschrift heeft opgeschreven. Vervolgens doet de inspecteur een uitspraak.

Deze uitspraak zal inhouden dat uw bezwaar
  • of wordt toegewezen;
  • of gedeeltelijk wordt toegewezen;
  • of wordt afgewezen.

In welke gevallen kan ik een bezwaarschrift indienen?

U kunt een bezwaarschrift indienen bij één van de volgende situaties:
  • de indeling van goederen in de naamlijst van goederen (het geharmoniseerd systeem); toelichting: dit betreft in de regel de vermelding van de goederencode in een aangifte.
  • de berekening van een bedrag aan invoerrechten, algemene bestedingsbelasting (ABB), accijns, bestuurlijke boeten, kosten en interest; toelichting: dit betreft vaak een verplichting tot betaling die voortvloeit uit een aangifte, maar kan ook een op zichzelf staande betaling zijn, zoals bij kosten.
  • een beschikking op grond van de Douane en accijnswet BES (DABES). toelichting: dit betreft een beslissing die in de DABES als beschikking is aangeduid.
Let op! Niet iedere beslissing van de Douane (de inspecteur) wordt in de DABES een beschikking genoemd. Toch kunt u tegen praktisch iedere beslissing van de inspecteur een bezwaarschrift indienen. In de DABES is namelijk bepaald dat de inspecteur binnen negen maanden na ontvangst van een schriftelijk verzoek een beschikking afgeeft.

Ik deed een mondeling verzoek bij Douane Caribisch Nederland. Dat verzoek werd door de Douane mondeling afgewezen.  Kan ik nu een bezwaarschrift indienen?

U moet bij de Douane schriftelijk kenbaar maken dat u het mondelinge besluit in schriftelijke vorm wenst te ontvangen. U moet uw verzoek om een schriftelijke uitspraak binnen vier weken na de datum van het mondelinge besluit indienen Op basis van de schriftelijke uitspraak van de Douane kunt u vervolgens een bezwaarschrift indienen.

Hoe en waar dien ik een bezwaarschrift in en welke termijn geldt daarbij?

Een bezwaarschrift wordt schriftelijk ingediend bij de inspecteur van Douane Caribisch Nederland, team Klantbehandeling (zie voor de gegevens onder Contact). In dit bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing. Tevens ondertekent u dit bezwaarschrift met vermelding van de datum. U moet het bezwaarschrift indienen binnen 2 maanden na de dagtekening van de mededeling van het vastgestelde bedrag van de douaneschuld, bestuurlijke boete of beschikking.

Hoe weet ik dat mijn bezwaarschrift door Douane Caribisch Nederland is ontvangen?

U ontvangt van de inspecteur een bewijs van ontvangst van het bezwaarschrift. In dit bewijs is de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeld.

Wanneer kan ik een uitspraak op mijn bezwaarschrift verwachten?

De inspecteur moet binnen negen maanden na de datum van ontvangst zijn beslissing aan u laten weten. Dat is een maximale termijn. Belastingdienst Caribisch Nederland streeft naar een aanzienlijk kortere termijn waarbinnen de uitspraak wordt gedaan.
De termijn waarbinnen de inspecteur een beslissing neemt, de afdoeningstermijn, kan langer worden indien de indiener van het bezwaarschrift is gevraagd nadere documentatie te overleggen.         

Ik ben het niet eens met de uitspraak op mijn bezwaarschrift. Wat kan ik dan nog doen?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de inspecteur op uw bezwaarschrift kunt u binnen twee maanden na de datum van de uitspraak daartegen in beroep gaan  bij de Raad van Beroep voor belastingzaken.

Kan ik wachten met betalen zo lang er geen uitspraak is op mijn bezwaarschrift?

Nee, in beginsel moet u aan uw betalingsverplichting voldoen. Mocht na behandeling van uw bezwaar blijken dat u te veel heeft betaald, dan krijgt u uw geld natuurlijk terug. Eventueel kunt u bij de Ontvanger van Belastingdienst Caribisch Nederland wel verzoeken om uitstel van betaling.  

Een bezwaarschrift indienen in andere gevallen dan hiervoor bedoeld

Hiervoor heeft u kunnen lezen in welke gevallen door u een bezwaarschrift kan worden ingediend. Daarbij gaat het om bezwaarschriften die zijn gebaseerd op de Douane en accijnswet BES.

In die wet zijn echter ook bepalingen opgenomen waarbij een eventueel bezwaarschrift is gebaseerd op de Belastingwet BES. Dit doet zich met name voor bij de vestiging van een accijnsgoederenplaats (AGP)  en de daarbij horende binnenlandse accijnsheffing. In de praktische uitwerking voor het indienen van een bezwaarschrift (denk bijvoorbeeld aan de termijn van indiening, uitspraak, motivatieplicht)  levert dit echter geen verschillen op.

Vorige

Naar boven