Doorgaans bent u voor werknemers in de zin van de Wet loonbelasting BES ook werkgeverspremies verschuldigd. Er zijn een aantal arbeidsrelaties waarbij dit niet het geval is. Het gaat daarbij om de volgende arbeidsrelaties:

Arbeidsrelatie
Verzekerd voor:
ZV, OV en Cessantia
Werkgevers
Premie Zorgverzekering BES verschuldigd
 
 
Een voormalige werknemer met loon uit vroegere dienstbetrekking
Nee
Nee
Losse krachten (*1)
Nee
Ja
Kapitein en schepelingen op zeeschepen van Aruba, Curaçao, St. Maarten of de openbare lichamen van de BES
Nee
Mogelijk wel (*2)
Degene die in dienst is van een publiekrechtelijk lichaam en de voor hem geldende rechtspositieregelingen aanspraak op een uitkering bij ziekte kan ontlenen
Nee
Ja
Bestuurder van een op de BES eilanden gevestigd lichaam
Nee
Nee
Commissaris van een op de BES eilanden gevestigd lichaam
Nee
Nee
Aannemers van werk en hun hulpen
Ja
Nee
Bepaalde Sporters en artiesten
Ja
Nee
Degene wiens functie op een benoeming berust
Ja
Nee
Personen die niet anders dan op provisiebasis werken
Ja
Nee


(*1) een werknemer, die als regel geen twaalf achtereenvolgende dagen, niet meegerekend zondagen en daarmee op grond de Arbeidswet 2000 BES gelijkgestelde dagen, in dienst van een werkgever is.

(*2) Of voor de kapitein en schepeling op zeeschepen van Aruba, Curaçao, St. Maarten of de openbare lichamen van de BES het werkgeversdeel van de zorg moet worden ingehouden is afhankelijk van de vraag waar deze personen wonen en waar zij hun werkzaamheden verrichten. Neem in voorkomend geval contact op met de Belastingdienst.

 

 

Naar boven