De loonheffing wordt, tenzij sprake is van een nettoloonovereenkomst, door u ingehouden op het loon van de werknemer. De werkgeverspremies zijn door u verschuldigd en kunnen niet op de werknemer worden verhaald. Voor de door u ingehouden en zelf verschuldigde bedragen dient u periodiek aangifte te doen. De volgens de aangifte verschuldigde bedragen dient u tegelijkertijd met de aangifte te betalen. De periode waarover aangifte en betaling moet plaatsvinden kan variëren. Dat kan zijn een kalendermaand, een kalenderkwartaal, een half jaar of een jaar.

Het tijdvak waarover de loonbelasting moet worden betaald ter zake van het loon van een werknemer die als huispersoneel werkzaam is: een half kalenderjaar. Onder huispersoneel wordt verstaan: de werknemer die ten behoeve van de natuurlijke persoon tot wie hij in dienstbetrekking staat, uitsluitend of nagenoeg uitsluitend huiselijke of persoonlijke diensten in diens huishouding verricht. Het tijdvak waarover de loonbelasting moet worden betaald ter zake van het loon van een buitenlandse artiest of topsporter: een kalendermaand.
De inspecteur kan bepalen dat het tijdvak waarover de loonbelasting moet worden betaald een kalendermaand is ten aanzien van:

a. Een inhoudingsplichtige die per kwartaal meer dan USD 30.000 aan loonbelasting moet betalen;
b. een inhoudingsplichtige die over enig tijdvak de loonbelasting niet tijdig heeft betaald;
c. een inhoudingsplichtige die hierom verzoekt.

Indien u als kwartaalaangever aangemeld wilt blijven maar toch maandelijks wilt betalen is dit ook mogelijk. In alle gevallen moet u altijd de betalingskenmerk van de betreffende aangifte gebruiken bij betaling. De betalingskenmerk is voorbedrukt op de aangifteformulier. Betalingskenmerken zijn per aangifte uniek deze bestaan uit cribnummer, belastingmiddel, belastingjaar, periode (maand of kwartaal of jaar) en een volgnummer. Het gebruiken van betalingskenmerk voorkomt dat de betaling verkeerd wordt geboekt.
 
Als u een aangiftebiljet ontvangt, bent u verplicht om deze in te vullen en tijdig bij ons in te dienen. Dit geldt ook als u van mening bent dat u niet inhoudingsplichtig bent voor de loonbelasting. Meldt u in zo’n geval bij de Belastingdienst en geef aan waarom u van mening bent dat u niet inhoudingsplichtig bent. Als blijkt dat u onterecht als inhoudingsplichtige bent opgenomen, wordt dat aangepast.

Als de loonbelasting en de premies niet of niet tijdig op aangifte zijn betaald, kan een naheffingsaanslag worden opgelegd, met inbegrip van een boete. Een betaling is tijdig indien het uiterlijk voor de 15de van de afloop van het aangiftetijdvak ingediend en betaald is. Als u via uw bank betaalt, moet u rekening houden met de verwerkingstijd van de betaling en de tijd voor het opsturen van het aangiftebiljet naar de Belastingdienst/Caribisch Nederland.

Hoe het doen van aangifte en het betalen precies in zijn werk gaat, welke uiterste data gelden en wat de gevolgen zijn van te laat aangifte doen, leest u in het Handboek loonbelasting en Premies. U ontvangt dit Handboek als u wordt opgenomen als inhoudingsplichtige voor de loonbelasting en premies.