Indien u investeringen hebt gedaan aan een onroerende zaak, bestaande uit bouw, verbouw, verbetering, uitbreiding of renovatie, dan kan de waardestijging die hieruit voortvloeit sinds 1 januari 2013 worden vrijgesteld voor de vastgoedbelasting. Afhankelijk van het jaar waarin de investering is gemaakt, geldt de vrijstelling voor vijf of tien jaar. Als u een beroept wenst te doen op deze tijdelijke vrijstelling, dan kunt u middels een formulier hiervan melding doen. Dit formulier moet u bij de Belastingdienst/  Caribisch Nederland indienen binnen één jaar nadat de wijziging zich heeft voorgedaan. Voor wijzigingen die in 2013 hebben plaatsgevonden, kan in 2015 nog melding van worden gemaakt.

Verzoek om toepassing investeringsvrijstelling


Besides there is also an investment exemption.

If you have made an investment to an immovable property, the increase of the value resulting from construction, alteration, improvement, expansion or renovation of immovable property is exempted from vastgoedbelasting as of January 1, 2013. Depending on the year in which the investment has been made, the duration of the exemption is for five or ten years. If you wish to make use of this temporary exemption, you must make mention with a form of the change to the immovable property made. This form must be filed at the Belastingdienst/ Caribisch Nederland within one year following the occurrence of a change with respect to an immovable property. For changes that have occurred in 2013, it still possible to make mention of it in 2015.

Request to apply investment exemption