Winst uit onderneming

Hier vult u de winst uit onderneming in. Als u een eigen bedrijf hebt of zelfstandig een beroep uitoefent, bent u verplicht een deugdelijke administratie bij te houden van uw ontvangsten en uitgaven.

Hier geeft u de winst uit onderneming aan, onder overlegging van een balans en verlies-en winstrekening. Als u een eigen bedrijf uitoefent of zelfstandig een beroep uitoefent, bijvoorbeeld een eenmanszaak, bent u verplicht een deugdelijke administratie bij te houden van uw ontvangsten en uitgaven. U wordt verwezen naar onderstaande overzicht van kosten die aftrekbaar zijn, beperkt aftrekbaar zijn of niet aftrekbaar zijn.

Overzicht aftrekbare, beperkt aftrekbaar en niet aftrekbare kosten

Soort kosten Kosten werknemer Kosten Ondernemer IB
Werkruimte in de woning van de belastingplichtige Aftrek ondervoorwaarde Aftrek onder voorwaarde
Woon-werkverkeer Geen aftrek Geen aftrek
Vaartuigen voor representatieve doeleinden Geen aftrek Geen aftrek
Werkkleding Aftrek Aftrek
Gewone kleding Geen aftrek Geen aftrek
Vakliteratuur Aftrek Aftrek
Telefoonabonnement op prive naam Geen aftrek Geen aftrek
Kosten criminele activiteiten Geen aftrek Geen aftrek 
Steekpenningen Geen aftrek Geen aftrek
Geluid en beeld, computer apparatuur en telecommunicatieapparatuur Aftrek, kosten verdelen over 3 jaar en drempel van USD 419 Volledige aftrek
Cursussen, congressen seminars, symposia Aftrek 75%, maximaal USD 1.397 Aftrek 80%
Persoonlijke verzorging Geen aftrek Geen aftrek
Voedsel, drank en genotmiddelen Geen aftrek Aftrek 80% zie artikel 9c lid 4
Giften en relatieschenken Geen aftrek Aftrek 80% zie artikel 9c lid 4
Representatie (recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak) Geen aftrek Geen aftrek
Excursies, Studiereizen Geen aftrek Aftrek 80%
Zakelijke ritten USD 0.20 per kilometer Voor privé auto: USD 0.20 per kilometer. Voor zakelijke auto: onbeperkt
Kosten ter beschikking gestelde auto Alleen kosten brandstof (benzine of diesel) n.v.t.


Bij de berekening van uw winst moet u in ieder geval rekening houden met de volgende punten:

Auto van de zaak - Indien de auto tot uw ondernemingsvermogen behoort en de kosten komen ten laste van de winst, dan moet u nog rekening houden met het privé gebruik. Daarvoor moet u 15% van de oorspronkelijke nieuwwaarde, inclusief ABB van de auto bij de winst tellen, met dien verstande dat maximaal de werkelijke kosten minus 15% van de nieuwwaarde van de auto, inclusief omzetbelasting en invoerheffingen ten laste van de winst mogen komen. Is de auto privé-vermogen dan mogen de kosten van zakelijke ritten, uitgezonderd woon-werkverkeer, tot een bedrag
van USD 0,20 per kilometer als bedrijfskosten worden geboekt. U dient ook hier een sluitende kilometeradministratie bij te voegen.

Onroerend goed - Als een onroerend goed tot het ondernemingsvermogen van de ondernemer behoort, zijn de volgende situaties te onderscheiden:
1. het onroerend goed staat de eigenaar/ ondernemer als hoofdverblijf ter beschikking (eigen woning);
2. de eigenaar/ondernemer verhuurt het onroerend goed aan derden of stelt het ter beschikking aan derden;
3. het onroerend goed is in gebruik bij de onderneming.

Eigen woning - Als een woning tot uw ondernemingsvermogen behoort en deze woning u als hoofdverblijf ter beschikking staat, moet u de huurwaarde van deze woning bij de winst op tellen. U kunt de onderhoudskosten van deze woning aftrekken van de winst. Kosten van verbetering zijn niet aftrekbaar.
Let op!  Afschrijvingskosten zijn aftrekbaar.
Let op! Hypotheekrente is onbeperkt aftrekbaar.
Let op! Andere kosten, zoals brandverzekering, grondbelasting, erfpachtcanon en grondhuur zijn niet aftrekbaar.

Verhuur onroerend goed - Als u een onroerend goed verhuurt dat tot uw ondernemingsvermogen behoort, zijn de huurinkomsten volledig belast en de kosten zoals onderhoud, brandverzekering, grondbelasting, erfpachtcanon, grondhuur en afschrijvingen volledig aftrekbaar.

Woning ter beschikking gesteld - Als u als ondernemer een woning, die tot uw ondernemings-vermogen behoort, ter beschikking stelt aan een werknemer dan is de kostenaftrek van deze woning gemaximeerd. U kunt niet meer kosten in aftrek brengen dan het bedrag dat bij de werknemer als belaste huurwaarde (inkomsten in natura) tot het inkomen wordt gerekend, zijnde 4.8% van de verkoopwaarde van de woning plus 2% van de waarde van de woning (voor toepassing van de grond (belasting) met een maximum van USD 1.676.