Buitengewone lasten – Studiekosten kinderen


Enkel zuivere studiekosten komen voor aftrek in aanmerking. De aftrek bedraagt ten hoogste USD 5.587 per kind. Voor een getrouwde belastingplichtige is de aftrek USD 11.174 per kind. Onder “zuivere studiekosten” wordt verstaan: de kosten voor school-of collegegeld, boeken en ander verplicht lesmateriaal. Kosten gemaakt voor computers, printers, geluidsapparatuur, muziekinstrumenten en dergelijke zijn uitdrukkelijk van aftrek uitgesloten.

Tot de aftrekbare kosten worden ook gerekend de door de ouder gedragen kosten van één retourticket per kind per jaar, indien het kind in het buitenland studeert.
Let op! U kunt voor aftrek in aanmerking komen in het geval u kunt aantonen dat uw kind geen of een gedeeltelijke studiefinanciering ontvangt en dat u de in aanmerking te nemen studiekosten of een deel daarvan heeft betaald.

Ook in het geval dat uw kind volledige studiefinanciering ontvangt zou u voor aftrek in aanmerking kunnen komen indien u kunt aantonen dat de studiefinanciering niet toereikend is om de studiekosten volledig te dekken en u een deel daarvan heeft betaald.

Studeren elders
Voor de student die zijn opleiding volgt in bijvoorbeeld Amerika of elders dient u, indien dat wordt opgevraagd, de officiële bewijzen van inschrijving van de school, specificatie van het collegegeld en de boekenlijst van het betreffende studiejaar met de bijbehorende betalingsbewijzen te overleggen. U moet deze stukken dus in ieder geval bewaren.

Let op! Alleen de volgende kosten zijn als studiekosten aftrekbaar:
•school of collegegeld;
•boeken;
•verplicht lesmateriaal;
•één vliegticket per kind per jaar.


Let op! U dient de volgende bewijsstukken op verzoek te overleggen. Een berichten formulier van de Informatie Beheer Groep te Groningen voor een in Nederland dan wel in Caribisch Nederland studerend kind waarop staat vermeld welke opleiding het kind volgt en de ontvangen studiefinanciering. Of een I-20 formulier voor een in de Verenigde Staten studerend kind en een verklaring van de studiefinanciering instantie waaruit blijkt hoeveel studiefinanciering het kind heeft ontvangen. Ook dient u op verzoek het bewijs van inschrijving van het opleidingsinstituut bij te voegen voor kinderen van 16 jaar en ouder.


Verder dient u op verzoek de bewijsstukken en een specificatie van de door u gemaakte kosten op te sturen.