Beroepskosten

Beroepskosten zijn kosten die u maakt om uw beroep te kunnen uitoefenen. Hebt u alleen loon of bijverdiensten? Dan hebt u recht op een vaste aftrek van USD 280. De vaste aftrek geldt niet voor inkomsten uit vroegere dienstbetrekking.

Hebt u meer beroepskosten? Dan mag u deze werkelijke kosten aftrekken als deze hoger zijn dan USD 560. U moet dan wel bijlagen aan de aangifte toevoegen waaruit blijkt dat uw beroepskosten hoger waren.

Beroepskosten zijn kosten die u maakt om uw beroep naar behoren te kunnen uitoefenen, of om uw inkomsten te kunnen verkrijgen. Bij inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking en andere opbrengsten uit arbeid, zoals bijverdiensten, heeft u recht op een vast bedrag (kostenforfait) van USD 280. Zijn uw werkelijke beroepskosten hoger dan USD 280 per jaar, dan mag u de werkelijke kosten in mindering brengen voor zover zij meer dan USD 560 bedragen. Indien u de werkelijke beroepskosten in aftrek brengt dient u de bewijsstukken en een specificatie bij de aangifte te voegen.

Let op! De aftrek van de werkelijke beroepskosten of van het forfait kan niet meer bedragen dan de inkomsten. Aftrek van de werkelijke beroepskosten is voor u alleen voordeliger dan de forfaitaire aftrek van USD 280 indien de werkelijke kosten meer dan USD 840 bedragen.

Voorbeeld 1 Indien uw werkelijke kosten USD 750 bedragen dan kunt u USD 190 (750 -560) als werkelijke kosten in aftrek brengen. De forfaitaire kostenaftrek bedraagt echter USD 280. Derhalve wordt USD 280 als beroepskosten in aanmerking genomen.

Voorbeeld 2 Indien uw werkelijke kosten USD 1.500 bedragen dan kunt u USD 940 (1500 -560) als werkelijke kosten in aftrek brengen. Uw forfaitaire aftrek is USD 280. Het is voor u voordeliger om de werkelijke kosten in aftrek te brengen in plaats van de forfaitaire aftrek.

Let op! De volgende beroepskosten zijn niet aftrekbaar:
a de werkruimte, inclusief de inrichting, in uw woning indien:
 1) u een werkruimte buiten uw woning heeft en u het totale bedrag van uw opbrengst uit arbeid, bedrijf en beroep voor minder dan twee derde (2/3) in de werkruimte in uw woning verdient of ;
 2) u geen werkruimte buiten uw woning tot uw beschikking heeft en u het totale bedrag van uw opbrengst uit arbeid, bedrijf en beroep voor minder dan twee derde (2/3) in of vanuit de werkruimte in uw woning verdient;
b woon-werkverkeer;
c vaartuigen die worden gebruikt voor representatieve doeleinden;
d kleding, met uitzondering van werkkleding. Zie hierna;
e literatuur, met uitzondering van vakliteratuur. Zie hierna;
f telefoonabonnementen en internetaansluitingen op naam van de belastingplichtige in privé. Zie hierna;
g persoonlijke verzorging;
h voedsel, drank en genotsmiddelen, representatie, recepties, feestelijke bijeenkomsten, excursies, studiereizen, inclusief reis-en verblijfkosten;
i giften en relatiegeschenken;
j geldboeten;
k kosten in verband met de veroordeling voor een misdrijf;
l kosten ter voorkoming van strafvervolging;
m steekpenningen.