Niet of te laat betalen

Wat gebeurt er als u uw aanslag niet betaalt?
Betaalt u uw aanslag niet of niet volledig en is er geen sprake van uitstel of verrekening? Dan nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het openstaande bedrag alsnog betaald wordt. Ook moet u  na de uiterste betaaldatum van de aanslag invorderingsrente (6%) betalen.


U krijgt eerst  een aanmaning. Als u na de aanmaning niet betaalt, wordt een dwangbevel aan u of aan u of uw adres betekend. Het betekenen is de afgifte van een originele akte (een exploot) of een afschrift ervan door de deurwaarder. Hieraan zijn kosten verbonden.

Betaalt u  dan nog niet, dan legt de belastingdeurwaarder beslag op uw bezittingen. Ook aan het leggen van beslag zijn er kosten verbonden. Vervolgens kan hij uw bezittingen verkopen. De opbrengst van deze verkoop boeken wij af op de belastingschuld. (Het kan gebeuren dat u aansprakelijk gesteld wordt als directeur voor de belastingschuld van het bedrijf.)


Wat kunt u doen  om invorderingsmaatregelen te voorkomen?
Als u een aanslag niet direct kan betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Belastingdienst, de afdeling invordering.
U kunt dan  uitstel van betaling aanvragen. Uw verzoek wordt in behandeling genomen en u krijgt  bericht of u hiervoor in aanmerking komt.

Het kan zijn dat u nog een bedrag tegoed hebt, b.v. een belastingteruggaaf over een voorgaand jaar. Dit bedrag kan verrekend worden met een belastingschuld. Als uw teruggaaf hoger is dan uw belastingschuld, krijgt u de rest uiteraard terug.

Kosten
De kosten van deze maatregelen, zoals het versturen van een aanmaning of een dwangbevel en beslaglegging op – en verkoop van uw eigendommen, zijn voor uw rekening.

De kosten zijn/worden als volgt berekend:

 1. voor het betekenen van een dwangschrift met bevel tot betaling: USD 40, verhoogd met USD 3 voor elk geheel bedrag van USD 50 waarmee de gevorderde som USD 50 te boven gaat, met een maximum van USD 9333;
 2. voor het ingevolge een wettelijk voorschrift doen van een ander exploot: USD 40;
 3. voor het geven van kwitantie door de met de tenuitvoerlegging van een dwangschrift belaste deurwaarder ter zake van een aan deze gedane betaling ter afwering van een beslaglegging op roerende zaken: USD 20;
 4. voor het ingevolge een wettelijk voorschrift voor »gezien» doen tekenen van een exploot of een ander stuk: USD 4;
 5. voor het aanplakken van een exploot: USD 4;
 6. voor het doen aankondigen van een gedaan exploot in een dagblad: USD 4;
 7. voor het verzenden van een aanmaning tot betaling: USD 8.

Wat moet u betalen als u een aanmaning ontvangt?
Voor een aanmaning brengen wij kosten in rekening. Deze kosten bedragen USD 8. Behalve de belastingschuld en de invorderingsrente betaalt u dus ook aanmaningskosten.

Hoe en wanneer kunt u betalen na ontvangst van een aanmaning?
U moet ervoor zorgen dat uw betaling binnen twee weken na de datum op de aanmaning op onze rekening staat. U kunt via de bank betalen. De bank gegevens vindt u hier terug. U kunt sinds september 2018 tevens bij FDXC kosteloos, contant uw aanslag (en)betalen.

U bent het niet eens met de kosten van de aanmaning
Als u het niet eens bent met de kosten van de aanmaning, b.v. doordat uw betaling en de aanmaning elkaar hebben gekruist. Dan raden wij u aan om  zo snel mogelijk contact op te nemen met de Belastingdienst, afdeling invordering +599 715-8585.

Dwangbevel
Als u de belastingschuld ook na de aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel. Dit wordt door de belastingdeurwaarder aan u of aan uw adres betekend. Een betekend dwangbevel geeft de Belastingdienst het recht om beslag te leggen op uw bezittingen. Ook hieraan zijn kosten verbonden.

Wat moet u betalen als u een dwangbevel ontvangt?
Voor een dwangbevel worden ook kosten in rekening gebracht. Deze komen boven op de belastingschuld, de invorderingsrente en de aanmaningskosten.

U bent het niet eens met de kosten van het dwangbevel
Als u het niet eens bent met de kosten van het dwangbevel, raden wij u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Belastingdienst, afdeling invordering +599 715-8585.

Beslag
Als u  na het ontvangen van het dwangschrift nog niet  betaalt, legt de belastingdeurwaarder beslag op uw bezittingen. U kunt tegen het beslag (de ten uitvoer legging van het dwangschrift) in verzet gaan. U moet dan een advocaat inschakelen om de Belastingdienst te dagvaarden. De zaak wordt vervolgens behandeld bij een rechtbank.

Beslag op uw roerende zaken
De belastingdeurwaarder kan bij u thuis of in uw bedrijf komen om beslag te leggen op de roerende zaken, b.v. op uw inboedel. Hij maakt hiervan een verslag; het proces-verbaal van beslag. U ontvangt een afschrift hiervan. Als de belastingdeurwaarder beslag heeft gelegd, kunt u niet meer vrij over uw bezittingen beschikken. De bezittingen mogen niet beschadigd, verkocht of weggegeven worden. Wordt dit wel gedaan, dan is dit diefstal en zal de Belastingdienst aangifte doen bij de politie. De belastingdeurwaarder kan de in beslaggenomen goederen ook wegvoeren.

Als u nog steeds niet betaalt, verkoopt de belastingdeurwaarder de in beslag genomen zaken.

Beslag op uw onroerende zaken
Bij beslag op onroerende zaken gaat het meestal om de onroerende zaak, b.v. uw woning, terrein, appartement. De belastingdeurwaarder maakt een proces-verbaal van beslag op met de kadastrale gegevens. Het beslag wordt geregistreerd bij het Kadaster. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

Beslag op bezittingen die een ander voor u beheert.
Derdenbeslag
Het kan zijn dat u bezittingen hebt uitgeleend of het beheer ervan hebt uitbesteed. Ook op deze zaken kan de belastingdeurwaarder beslag leggen. Bij zo’n derdenbeslag kunt u niet meer vrij over uw bezittingen beschikken. Uw banktegoeden of schade-uitkeringen worden dan aan ons uitbetaald. Degene die uw bezittingen voor u beheert, moet aan ons opgeven wat hij precies van u heeft. Daarna moet hij uw geld en bezittingen overdragen aan de belastingdeurwaarder.

Beslag op uw loon of uitkering
De belastingdeurwaarder kan beslag leggen op uw loon, uitkering, pensioen of op andere periodieke uitkeringen die u ontvangt. Iedere maand eist hij dan een deel van uw salaris of uitkering op van uw werkgever, of van de persoon of instantie die de uitkering betaalt. Voor beslag is er geen tussenkomst van de rechter nodig. De wet (Belastingwet BES)kent die bevoegdheid toe aan de Belastingdienst. Dit beslag blijft gelden totdat de totale belastingschuld is afbetaald.

Wij kunnen onder meer beslag leggen op:

 • loon, vakantie-uitkering, ziekengeld, gratificaties en tantièmes;
 • wachtgeld en pensioen;
 • uitkeringen zoals AOW en bijstand;
 • alimentatie;
 • lijfrente termijnen van levensverzekeringen.

Om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien, vordert de Belastingdienst meestal niet uw hele loon of uitkering. De Belastingdienst legt beslag op maximaal 1/3 deel van uw inkomen.

Hoe en wanneer kunt u alsnog betalen?
Ook als de belastingdeurwaarder beslag heeft gelegd op uw bezittingen, kunt u tot op de dag van de verkoop nog betalen. In het algemeen vindt de verkoop plaats vier weken na de beslaglegging. Betaal zo snel mogelijk, want de belastingdeurwaarder moet de verkoop vooraf via aanplakbiljetten en advertenties bekend maken. Deze extra kosten komen ook voor uw rekening.

U bent het niet eens met het beslag
U kunt in verzet komen tegen het beslag. U moet dan een advocaat inschakelen om de Belastingdienst te dagvaarden. De zaak wordt vervolgens behandeld bij een rechtbank.

Ook als de belastingdeurwaarder beslag legt op zaken die niet van u zijn, mag hij die verkopen. Als de eigenaar van deze zaken het daar niet mee eens is, kan hij een zogenoemd verzetschrift of beroepschrift indienen, bij de Belastingdienst of bij de rechtbank. Hierin moet hij duidelijk maken dat hij de eigenaar is en waarom hij het niet eens is met het beslag.

Verkoop van bezittingen
Als u  na de beslaglegging op de bezittingen nog niet betaalt, zal de belastingdeurwaarder deze verkopen. De verkoop is voor iedereen toegankelijk en kan plaatsvinden op het adres waar de zaken in beslag zijn genomen of op een andere door de Belastingdienst gekozen plaats. De verkoop wordt via advertenties in de kranten bekend gemaakt. Voor de verkoop van uw onroerende zaak schakelen wij een notaris in. De opbrengst van de verkoop wordt op uw totale schuld afgeboekt.

Deze bestaat dan o.a. uit:

 • de kosten van de aanmaning;
 • de kosten van het dwangbevel;
 • de kosten van de beslaglegging;
 • de kosten van de verkoop (b.v. bekendmaking);
 • de invorderingsrente;
 • uw belastingschuld.


Aansprakelijk voor belastingschuld van een ander
Soms kunnen anderen aansprakelijk worden gesteld voor uw belastingschuld of de schuld van uw onderneming.

Als u getrouwd bent of getrouwd bent geweest, kunnen wij uw (ex-)echtgenoot  aansprakelijk stellen voor (een deel van) uw belastingschuld. Ook erfgenamen en een executeur kunnen aansprakelijk worden gesteld.

Als u bestuurder bent van een vennootschap, is het ook mogelijk dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de belastingschuld van de vennootschap. Als u werkt als aannemer, of als u personeel heeft ingeleend, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor niet-betaalde loonheffingen of algemene bestedingsbelasting van uw onderaannemer of uitlener.

Als de aansprakelijkgestelde geen bezwaar maakt, moet hij de schuld betalen. Hetzelfde geldt als het bezwaar wordt afgewezen, of als de rechter zijn beroep afwijst. Als de aansprakelijkgestelde de schuld niet op tijd betaalt, neemt de Belastingdienst maatregelen om ervoor te zorgen dat hij alsnog betaalt.

Als u niet kunt betalen
Particulieren:

 • Inleiding betalingsregeling
 • Wanneer geen betalingsregeling?
 • Hoe vraagt u uitstel van betaling aan?
 • Hoe lang kunt u uitstel van betaling krijgen? 
 • Wat als u ook via een betalingsregeling niet alles kunt betalen?
 • Moet u rente betalen als u uitstel van betaling krijgt?
 • Wat kunt u doen als uw verzoek om uitstel van betaling wordt afgewezen?


Inleiding betalingsregeling
Kunt u uw schuld aan de Belastingdienst niet op tijd betalen, of niet in 1 keer betalen? Dan kunt u ons vragen om uitstel van betaling of een betalingsregeling.


Wanneer geen betalingsregeling?
Soms staan wij geen betalingsregeling toe, b.v. als:

 • u al uitstel kreeg in verband met een bezwaar- of beroepsprocedure en u tijdens de procedure genoeg middelen had om te kunnen betalen;
 • een openbare verkoop van uw in beslag genomen zaken is aangekondigd of publicatie van de voorgenomen verkoop niet meer kan worden voorkomen;
 • u geen aangifte hebt gedaan, en dat wel had moeten doen.
  Er wordt dan een ambtshalve aanslag opgelegd. U kunt dan alleen een kort uitstel van betaling krijgen om de ontbrekende aangifte in te dienen;
 • u onjuiste gegevens hebt verstrekt;
 • u voldoende betaalcapaciteit hebt om zonder bezwaar het volledige bedrag te betalen.


Hoe vraagt u uitstel van betaling aan?
Om uitstel van betaling te krijgen vult u een ‘verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling’ in. De Belastingdienst heeft het door u ingevulde formulier nodig om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling.Vraagt u uitstel van betaling aan? Dan krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor uitstel van betaling.

Hoe lang kunt u uitstel van betaling krijgen?
Een betalingsregeling mag niet langer duren dan 12 maanden. In bijzondere gevallen kan aan u een langere termijn worden verleend.

Moet u rente betalen als u uitstel van betaling krijgt?
Gedurende het uitstel moet u invorderingsrente (6%) betalen.

Wat kunt u doen als uw verzoek om uitstel van betaling wordt afgewezen?
U kunt schriftelijk in beroep gaan binnen 10 dagen na de datum van de afwijzing. Richt uw beroepschrift aan de directeur van de Belastingdienst en stuur het naar:

Belastingdienst/Caribisch Nederland
Kaya L.D. Gerharts 12
Kralendijk
Bonaire, C.N.

Vermeld in uw beroepschrift het kenmerk van de afwijzingsbrief en geef aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing. Zodra uw beroepschrift ontvangen is, krijgt u uitstel totdat hierop is beslist. U ontvangt de beslissing op uw beroepschrift binnen 8 weken nadat u het hebt ingediend.

Ondernemers:

 • Inleiding betalingsregeling
 • Betalingsproblemen
 • Wanneer krijgt u uitstel van betaling?
 • Hoe vraagt u uitstel aan?
 • Moet u rente betalen als u uitstel van betaling krijgt?
 • Wat kunt u doen als uw verzoek om uitstel van betaling wordt afgewezen?

Inleiding betalingsregeling
Hebt u een aanslag ontvangen, en kunt u die niet op tijd betalen? Neemt u dan meteen contact op met de Belastingdienst.

Let op!
Later betalen kost geld: u moet invorderingsrente (6%) betalen.

Betalingsproblemen
Als ondernemer krijgt u alleen uitstel van betaling als u voor de hele belastingschuld zekerheid kunt geven, b.v. met:

 • een bankgarantie;
 • een persoonlijke borgstelling;
 • een hypotheek.

Wilt u een verzoek om uitstel van betaling indienen,  gebruik dan het formulier ‘Verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie voor ondernemingen’.

Wanneer krijgt u uitstel van betaling?
Belangrijk voor uitstel is dat een derde deskundige een verklaring afgeeft waarmee hij aannemelijk maakt dat het gaat om een gezonde en levensvatbare onderneming die minimaal voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de onderneming heeft werkelijk bestaande betalingsproblemen;
 • de problemen zijn van tijdelijke aard;
 • de problemen worden vóór een bepaald tijdstip opgelost.

Voorbeelden van een derde deskundige.
Bij een derde deskundige kan het gaan om:

 • een erkende consultant;
 • een erkende financier;
 • een erkende brancheorganisatie;
 • een erkende (huis)accountant.


Waar moet de verklaring aan voldoen?
Uit de verklaring moet de aard van de betalingsproblemen blijken en de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand. U moet aantonen  dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden die niet behoren tot het normale bedrijfsrisico.
Er kunnen hierbij nog eventuele nadere voorwaarden gesteld worden.

Hoe vraagt u uitstel aan?
Als u voor een betalingsregeling op grond van bovenstaande kenmerken in aanmerking wilt komen, kunt u een onderbouwd verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Bonaire: Kralendijk - Kaya L.D. Gerharts 12
Sint Eustatius: Oranjestad - H.M. Queen Beatrixstreet
Saba: The Bottom - Cap. Mathew Levenstone Street

Moet u rente betalen als u uitstel van betaling krijgt?
Gedurende het uitstel moet u invorderingsrente (6%) betalen.

Wat kunt u doen als uw verzoek om uitstel van betaling wordt afgewezen?
U kunt schriftelijk in beroep gaan binnen 10 dagen na de datum van de afwijzing. Richt uw beroepschrift aan de directeur van de Belastingdienst en stuur het naar:

Belastingdienst/Caribisch Nederland
Kaya L.D. Gerharts 12
Kralendijk
Bonaire, C.N.

Vermeld in uw beroepschrift het kenmerk van de afwijzingsbrief en geef aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing. Zodra uw beroepschrift ontvangen is, krijgt u uitstel totdat hierop is beslist. U ontvangt de beslissing op uw beroepschrift binnen 8 weken nadat u het hebt ingediend.

Invorderingsinstrumenten:

Paspoortsignalering, invordering in het buitenland of faillissement
De Belastingdienst kan nog andere maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de belastingschuld wordt betaald. Zo is in bepaalde gevallen paspoortsignalering, faillissement of invordering in het buitenland mogelijk. Bij ondernemers betekent faillissement meestal het einde van de onderneming.

Paspoortsignalering
Wanneer de ontvanger constateert dat een belastingschuldige nalatig is in het nakomen van zijn verplichting tot betaling van verschuldigde belastingen en zich door verblijf in het buitenland aan de wettelijke mogelijkheden tot invordering wil onttrekken, kan hij  het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoeken om de belastingschuldige in een speciaal register te laten opnemen, het zogenoemde register paspoortsignaleringen. Direct nadat iemand in het Register paspoortsignaleringen is opgenomen kan het uitgegeven paspoort feitelijk worden ingehouden en administratief vervallen worden verklaard. Daarnaast kunnen nieuwe aanvragen van een paspoort worden geweigerd.

Faillissementsaanvraag       
De ontvanger kan net als iedere andere schuldeiser het faillissement van de belastingschuldige aanvragen. De faillissementsaanvraag door de Belastingdienst is verder een aanvraag zoals alle anderen. De rechtbank zal dus toetsen of de schuldenaar zijn betalingsverplichting daadwerkelijk niet nakomt. De rechtbank wijst u dan een curator toe die zal proberen al uw schuldeisers, waaronder de Belastingdienst, te betalen. U kunt dan niet meer zelf over uw geld en uw bezittingen beschikken.

Invordering in het buitenland
Mocht u naar Nederland zijn vertrokken, dan kan de ontvanger een verzoek indienen tot bijstand in de invordering bij de ontvanger in Nederland. De ontvanger in Nederland gaat dus over tot het nemen van maatregelen om deze belastingschuld in te vorderen.