Een van de belangrijkste wijzigingen in de loonbelasting per 1 januari 2011 is de tariefstructuur.

Tot en met 2010 bestond er een zogenaamd schijventarief voor de loonbelasting. Vanaf 1 januari 2011 geldt één tarief van 30,4%.

Het voor de inkomstenbelasting geldende tarief van 35,4% voor belastbare sommen groter dan USD  250.000 wordt alleen in de loonbelasting toegepast bij zogenaamde “anoniemen”.

Voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen gelden in 2011 de volgende tarieven:
AOV: 25% over maximaal USD 26.396
AWW: 1,3% over maximaal USD 26.396
Werknemersdeel zorg: 0,5% over maximaal USD 26.396
Wet Ziekteverzekering BES (ZV): 1,6% zonder maximum
Wet Ongevallenverzekering BES (OV): 0,5% zonder maximum
Cessantiawet BES (CES): 0,2% zonder maximum
Besluit zorgverzekering BES: 16,1% zonder maximum

Bij de berekening van de loonbelasting, de premies AOV, AWW en het werknemersdeel van de zorgverzekering mag in de hierna genoemde gevallen rekening gehouden worden met de belastingvrije som en de toeslagen daarop. Er gelden de volgende belastingvrije som en toeslagen:

m.i.v. 1-10-2011
Belastingvrije som: USD 10.813
Kindertoeslag 1 kind: USD 1.386
Kindertoeslag 2 kinderen: USD 2.772
Ouderentoeslag: USD 1.222

BES-werknemer
In de Wet inkomstenbelasting BES is bepaald dat alleen de binnenlandse belastingplichtige recht heeft op een belastingvrije som en toeslagen. Een BES-werknemer is een werknemer die naar de omstandigheden beoordeeld op de BES woont.

Niet BES-werknemer
Een niet BES-werknemer is een werknemer die niet op de BES-eilanden woont en daardoor voor de inkomstenbelasting niet als binnenlandse belastingplichtig wordt beschouwd. Deze niet BES-werknemer heeft dus in principe geen recht op de belastingvrije som of toeslag daarop. Onder bepaalde voorwaarden kan de niet BES-werknemer worden aangemerkt als een BES-werknemer.

Een werknemer komt alleen in aanmerking voor kindertoeslag voor kinderen die bij aanvang van het kalenderjaar 17 jaar of jonger zijn en tot zijn huishouden behoren. Een werknemer kan voor maximaal 2 kinderen kindertoeslag krijgen.

Ouderentoeslag krijgt een werknemer indien hij bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd heeft bereikt waarop hij recht krijgt op een AOV-uitkering. In 2011 is dat 60 jaar.

U mag de belastingvrije som en toeslag(en) alleen toepassen als de werknemer bij u een correcte loonbelastingverklaring heeft ingediend waarin hij aangeeft dat hij bij u van de belastingvrije som en toeslagen gebruik wil maken.

De werknemersverzekeringen ZV, OV, cessantia en het werkgeversdeel zorgverzekering kennen geen vrijstelling aan de voet en geen maximum grondslag of premie inkomen.

 

 

Naar boven