De loonheffing wordt, tenzij sprake is van een nettoloonovereenkomst, door u ingehouden op het loon van de werknemer. De werkgeverspremies zijn door u verschuldigd en kunnen niet op de werknemer worden verhaald. Voor de door u ingehouden en zelf verschuldigde bedragen dient u periodiek aangifte te doen. De volgens de aangifte verschuldigde bedragen dient u tegelijkertijd met de aangifte te betalen. De periode waarover aangifte en betaling moet plaatsvinden kan variëren. Dat kan zijn een kalendermaand, een kalenderkwartaal, een half jaar of een jaar.

De Belastingdienst/Caribisch Nederland heeft er voor gekozen om bij de invoering van het nieuwe fiscale stelsel voor de BES per 1-1-2011, voor de loonbelasting en premies per kwartaal aangiften uit te reiken. U hoeft dus niet iedere maand, maar slechts één keer per kwartaal aangifte loonbelasting en premies te doen.

Het is wel mogelijk om maandelijks te betalen. U betaalt dan vooruit op een nog in te dienen aangifte. Dat kan handig zijn als u grotere bedragen moet betalen en u liquiditeitsproblemen verwacht als u wacht tot het einde van het kwartaal.
 
Als u een aangiftebiljet ontvangt, bent u verplicht om deze in te vullen en tijdig bij ons in te dienen. Dit geldt ook als u van mening bent dat u niet inhoudingsplichtig bent voor de loonbelasting. Meldt u in zo’n geval bij de Belastingdienst en geef aan waarom u van mening bent dat u niet inhoudingsplichtig bent. Als blijkt dat u onterecht als inhoudingsplichtige bent opgenomen, wordt dat aangepast.

Als de loonbelasting en de premies niet of niet tijdig op aangifte zijn betaald, kan een naheffingsaanslag worden opgelegd, met inbegrip van een boete. Een betaling is tijdig als zij uiterlijk de vijftiende dag na afloop van het aangiftetijdvak bij de Ontvanger is bijgeschreven. Als u via uw bank betaalt, moet u rekening houden met de verwerkingstijd van de betaling en de tijd voor het opsturen van het aangiftebiljet naar de Belastingdienst/Caribisch Nederland.

Hoe het doen van aangifte en het betalen precies in zijn werk gaat, welke uiterste data gelden en wat de gevolgen zijn van te laat aangifte doen, leest u in het Handboek loonbelasting en premies. U ontvangt dit Handboek als u wordt opgenomen als inhoudingsplichtige voor de loonbelasting en premies.