Nee, voor de vastgoedbelasting hoeft u geen aangifte te doen. Het initiatief om aan u de waarde van de onroerende zaken en de te betalen belasting mee te delen ligt bij de Belastingdienst.

In eerste instantie ontvangt u een ‘waardebeschikking’ voor uw onroerende zaak.

Deze geldt 5 jaar. Op basis van de waarde genoemd in de ‘waardebeschikking’ ontvangt jaarlijks degene die op 1 januari van dat jaar eigenaar is of gerechtigd tot de voordelen uit de onroerende zaak een aanslag vastgoedbelasting. Mocht de waarde van het onroerend goed in de loop van het jaar wijzigen, door bijvoorbeeld verbouwing of (gedeeltelijke) vernietiging, dan wordt de waarde met ingang van het daarop volgende kalenderjaar aangepast. Daarbij wordt de wijziging in aanmerking genomen alsof deze al had plaats gevonden ten tijde van de waardepeildatum.

Let op: waardeveranderingen als gevolg van veranderende marktomstandigheden (bv een waardedaling als gevolg van de economische crisis) na de waardepeildatum betreffen geen wijziging van het onroerend goed en zijn dus geen reden voor een lagere waardebeschikking.

Wat als ik het niet eens ben met de waarde?

Als u het niet eens bent met de door de Belastingdienst vastgestelde waarde kunt u bezwaar maken tegen de ‘waardebeschikking’. Hoe u dat moet doen leest u op de ‘waardebeschikking’ zelf. Het is wel belangrijk dat indien u het niet eens bent met de waardebepaling u binnen twee maanden na de dagtekening van de waardebeschikking bezwaar maakt tegen de vastgestelde waarde. Als u een aanslag ontvangt, kunt u geen bezwaar meer maken tegen de waarde die als basis dient voor de op aanslag te betalen belasting.